ประกาศผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ได้จัดงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการธุรกิจภาครัฐ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด, คุณกิติวรรณ ธิเบษณรงค์ Talent Coach and Career Coach of TelentFIT Academy และ คุณสัจจะ ไวทยะมงคล Senior Representative Office Manager of Elektrisola (Malaysia) Sdn. Bhd.

ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณวีรดา ชัยกิตติรัตนา หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการ 5G ทางการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ดร.พัชราพร รัตนวโรภาส คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (อาวุโส) บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ผลงานด้านนวัตกรรมดีเด่น : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.นพรัตน์ เผ่าพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมน วิสดอม คอนซัลติ้ง จำกัด, คุณโชษิต ทองสุภานนท์ Auditor ISO 9001:2015 บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณวีรเธียร เขียนมีสุข Senior Business Development Executive & Head of Product Sourcing and Quality Assurance (Solar Cell Business) บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด

 

เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ดังต่อไปนี้

ผลงาน CWIE ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

- "การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียจากการทำงานของแขนกลหุ่นยนต์ในกระบวนการจัดเรียงสินค้าลงบนพาเลท" - นางสาวธัญชนก แสงศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :

- "การศึกษาการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ กรณีศึกษา โครงการท่าเทียบเรือบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)" - นางสาวณรัญญา วิชาชัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :

- "การใช้โรบอทแก้ปัญหางานเชื่อมเพื่อลดคนใน Line Suspension" - นางสาวอิสรีย์ พรจันทร์ และ นายชัยวัฒน์ ชินเขว้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

ผลงาน CWIE ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

- "คลิปส่งเสริมการตลาด ตอน "มัดรวมโมเมนต์ซุปตาร์คลั่งรัก" วาเลนไทน์ 2024" - นายภควรรษ ต๊ะเฟย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :

- "การพัฒนาระบบรายงานผล และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" - นางสาวณิชาพัชร์ ศรีวงศ์แก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :

- "สื่อแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ" - นางสาวจันทกานต์ ขุนเหมือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ผลงาน CWIE ด้านนวัตกรรมดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

- "การพัฒนาระบบสำหรับรายงานสถานการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุภายใน บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด" - นายพิริยะ ธนโรจน์ไพศาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :

- "ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย" - นายศุภกร ประดับเพ็ชร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :

- "โคมไฟโต๊ะอาหาร Gable" - นายคุณาพัฒน์ ภู่แก้วเผือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ผลงาน CWIE นานาชาติดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

- "Neuro Graph Pain Analysis: Brain Waves in Acupuncture procedure" - นายอัยยะ ชมจันทร์ และ นางสาวอนัญญา บุญมาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คณาจารย์นิเทศ CWIE ดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

นางปัญจพร ธนาวชิรานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

รูปโบว์ชัวร์งานประกวด cwie เครือข่าย 2567View More
TNK_1987View More
TNK_1369View More
TNK_2005View More
TNK_1478View More
TNK_1503View More
TNK_2017View More
TNK_1517View More
TNK_1287View More
TNK_2007View More
TNK_1964View More
TNK_1962View More
TNK_1958View More
TNK_2008View More
TNK_1971View More
TNK_1969View More
TNK_1966View More
TNK_2010View More
TNK_1978View More
TNK_1975View More
TNK_1977View More
TNK_1972View More
TNK_2012View More
TNK_1981View More
TNK_1982View More
TNK_1328View More
TNK_1528View More
TNK_1747View More
TNK_1741View More
TNK_1710View More
TNK_1760View More
TNK_1725View More
TNK_1673View More
TNK_1778View More
TNK_1869View More
TNK_1535View More
TNK_1858View More
TNK_1860View More
TNK_1708View More
TNK_1911View More
TNK_1785View More
TNK_1572View More
TNK_1561View More
TNK_1585View More
TNK_1807View More
TNK_1616View More
TNK_1843View More
TNK_1854View More
TNK_1566View More
TNK_1811View More
TNK_1578View More
TNK_1581View More
TNK_1914View More
TNK_1938View More
TNK_1920View More
TNK_1381View More
TNK_1357View More
TNK_1414View More
TNK_1267View More
TNK_1274View More
TNK_1292View More
TNK_1280View More
TNK_1304View More

งานพิจารณาผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2567

เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ได้จัดงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการธุรกิจภาครัฐ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด, คุณกิติวรรณ ธิเบษณรงค์ Talent Coach and Career Coach of TelentFIT Academy และ คุณสัจจะ ไวทยะมงคล Senior Representative Office Manager of Elektrisola (Malaysia) Sdn. Bhd.

ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณวีรดา ชัยกิตติรัตนา หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการ 5G ทางการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ดร.พัชราพร รัตนวโรภาส คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (อาวุโส) บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ผลงานด้านนวัตกรรมดีเด่น : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.นพรัตน์ เผ่าพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมน วิสดอม คอนซัลติ้ง จำกัด, คุณโชษิต ทองสุภานนท์ Auditor ISO 9001:2015 บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณวีรเธียร เขียนมีสุข Senior Business Development Executive & Head of Product Sourcing and Quality Assurance (Solar Cell Business) บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด

 

เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ดังต่อไปนี้

ผลงาน CWIE ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

- "การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียจากการทำงานของแขนกลหุ่นยนต์ในกระบวนการจัดเรียงสินค้าลงบนพาเลท" - นางสาวธัญชนก แสงศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :

- "การศึกษาการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ กรณีศึกษา โครงการท่าเทียบเรือบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)" - นางสาวณรัญญา วิชาชัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :

- "การใช้โรบอทแก้ปัญหางานเชื่อมเพื่อลดคนใน Line Suspension" - นางสาวอิสรีย์ พรจันทร์ และ นายชัยวัฒน์ ชินเขว้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

ผลงาน CWIE ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

- "คลิปส่งเสริมการตลาด ตอน "มัดรวมโมเมนต์ซุปตาร์คลั่งรัก" วาเลนไทน์ 2024" - นายภควรรษ ต๊ะเฟย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :

- "การพัฒนาระบบรายงานผล และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" - นางสาวณิชาพัชร์ ศรีวงศ์แก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :

- "สื่อแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ" - นางสาวจันทกานต์ ขุนเหมือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ผลงาน CWIE ด้านนวัตกรรมดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

- "การพัฒนาระบบสำหรับรายงานสถานการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุภายใน บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด" - นายพิริยะ ธนโรจน์ไพศาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :

- "ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย" - นายศุภกร ประดับเพ็ชร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :

- "โคมไฟโต๊ะอาหาร Gable" - นายคุณาพัฒน์ ภู่แก้วเผือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ผลงาน CWIE นานาชาติดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

- "Neuro Graph Pain Analysis: Brain Waves in Acupuncture procedure" - นายอัยยะ ชมจันทร์ และ นางสาวอนัญญา บุญมาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คณาจารย์นิเทศ CWIE ดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

นางปัญจพร ธนาวชิรานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

รูปโบว์ชัวร์งานประกวด cwie เครือข่าย 2567View More
TNK_1987View More
TNK_1369View More
TNK_2005View More
TNK_1478View More
TNK_1503View More
TNK_2017View More
TNK_1517View More
TNK_1287View More
TNK_2007View More
TNK_1964View More
TNK_1962View More
TNK_1958View More
TNK_2008View More
TNK_1971View More
TNK_1969View More
TNK_1966View More
TNK_2010View More
TNK_1978View More
TNK_1975View More
TNK_1977View More
TNK_1972View More
TNK_2012View More
TNK_1981View More
TNK_1982View More
TNK_1328View More
TNK_1528View More
TNK_1747View More
TNK_1741View More
TNK_1710View More
TNK_1760View More
TNK_1725View More
TNK_1673View More
TNK_1778View More
TNK_1869View More
TNK_1535View More
TNK_1858View More
TNK_1860View More
TNK_1708View More
TNK_1911View More
TNK_1785View More
TNK_1572View More
TNK_1561View More
TNK_1585View More
TNK_1807View More
TNK_1616View More
TNK_1843View More
TNK_1854View More
TNK_1566View More
TNK_1811View More
TNK_1578View More
TNK_1581View More
TNK_1914View More
TNK_1938View More
TNK_1920View More
TNK_1381View More
TNK_1357View More
TNK_1414View More
TNK_1267View More
TNK_1274View More
TNK_1292View More
TNK_1280View More
TNK_1304View More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (Lotus's)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (Lotus's) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

MOU LotusView More
S__35004481View More
S__35004477View More
S__35004479View More
S__35004474View More
S__35004475View More
S__35004476View More
S__35004470View More
S__35004473View More

บรรยากาศงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

schedule cwie#13_2View More
schedule cwie#13_1View More
351892725View More
352092695View More
352185134View More
351786864View More
351476739View More
352192133View More
DSC_3945View More
DSC_3965View More
DSC_3971View More
DSC_3992View More
352395496View More
351484800View More
351522878View More
351820390View More
351919429View More
352096209View More
352183534View More
352325277View More
352223470View More
352208532View More
DSC_3897View More
DSC_3899View More
DSC_3900View More
352225675View More
DSC_3872View More
DSC_3882View More
352381816View More
352494159View More

งานพิจารณาผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2566

เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ได้จัดงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการต่างๆ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ คุณชัยพฤกษ์ วงศ์ประชา Head of Technology and Innovation บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดร.รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และคุณสัจจะ ไวทยะมงคล Senior Representative Office Manager Elektrisola (Malaysia) Sdn. Bhd.

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ได้แก่ คุณวีรดา ชัยกิตติรัตนา Associated Director for Strategic Project & Leadership Development and 5G Education Committee บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณวรรณา ดุลยาสิทธิพร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และรองประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาหอการค้าไทย กลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด และคุณจิรายุ เวงแก้ว เลขานุการผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอเอซิกเนเจอร์ จำกัด

ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ ดร.ธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ที่ปรึกษาบริษัท วีด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณโชษิต ทองสุภานนท์ Auditor ISO9001 บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และคุณวีรเธียร เขียนมีสุข Senior BDP Executive and IT Business Development & Project Sales of Wire & Wireless Col, Ltd.

เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ดังต่อไปนี้

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ :
- การลดปริมาณครีบยางจากกระบวนการหล่อยาง - นายพงศธร พลับนิ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รางวัลรองอันดับที่ 1 :
- สีผงจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้งาน - นายจิราเมธ สุภารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รางวัลรองอันดับที่ 2 :
- การผลิตผงถั่วเหลืองโรยขนมจากผลพลอยได้น้ำถั่วเหลืองหลังการผลิตฟองเต้าหู้ - นางสาวอธิษฐาน เจริญพร และ นายพิจักษ์ ศฤงคารเจษฎา มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ :
- การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชุดเที่ยวญี่ปุ่นกับน้องเกิ้ล By ANNGLE - นางสาวกัญญาพัชร ทัศน์ละมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รางวัลรองอันดับที่ 1 :
- การจัดสมดุลสายการผลิต Line Balancing - นางสาวธัญญาเรศ มะโนวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รางวัลรองอันดับที่ 2 :
- บลอนดี้เพื่อสุขภาพ (Guilt-free Blondie) - นางสาวธวัลรัตน์ จีนเมือง มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานด้านนวัตกรรมดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ :
- นวัตกรรมโคมไฟอินฟราเรดควบคุมด้วยระบบดิจิตอลสำหรับอบแผลฝีเย็บหลังคลอด - นางสาวน้ำฝน โรจนนิตย์ และ นางสาวตวงรัตน์ หนูประภา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
รางวัลรองอันดับที่ 1 :
- ผลของการเสริมโปรไบโอติกต่อค่าการย่อยได้จริงในหลอดทดลอง, ค่าจลศาสตร์แก๊ส และค่าพลังงานที่สัตว์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง - นายอนุชา สระทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองอันดับที่ 2 :
- ระบบบริหารจัดการการชำระเงินและเครื่องบริการสำหรับซอฟแวร์ขายหน้าร้านของโรงแรมและภัตตาคาร - นายผณินทร์ งามชื่น และ นายเอกฐากร ไตรมิตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลงานด้านนานาชาติดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ :
- โมเดลการจับกลุ่มนักกีฬาเรือพายโดยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง - นายพชรวิช วิไลแก้ว และ นายวัชระ น้อยศรีพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองอันดับที่ 1 :
- Managing Digital Marketing at Electrolux Company - Ms.Ogulshat Muradova มหาวิทยาลัยสยาม

คณาจารย์นิเทศ CWIE ดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ :
นางสาวสุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รางวัลรองอันดับที่ 1 :
นายสงกรานต์ กมลสุข หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

17890192893802View More
DSC_1818View More
DSC_1811View More
DSC_1816View More
IMG_4330View More
IMG_4264View More
IMG_4269View More
IMG_4259View More
IMG_4262View More
IMG_4253View More
IMG_4256View More
IMG_4334View More
IMG_4279View More
IMG_4284View More
IMG_4276View More
IMG_4277View More
IMG_4270View More
IMG_4273View More
IMG_4337View More
IMG_4293View More
IMG_4297View More
IMG_4291View More
IMG_4286View More
IMG_4289View More
IMG_4341View More
IMG_4304View More
IMG_4306View More
IMG_4300View More
IMG_4345View More
IMG_4314View More
IMG_4309View More
DSC_1832View More
DSC_1836View More
DSC_1846-PanoView More
IMG_4030View More
IMG_4351View More
IMG_4362View More
IMG_4358View More
DSC_1798View More
DSC_1828View More
IMG_4001View More
DSC_1789View More
DSC_1800View More
DSC_1820View More
DSC_1823View More
DSC_1826View More
DSC_1852View More
DSC_1855View More
DSC_1859View More
DSC_1865View More
DSC_1866View More
DSC_1867View More
DSC_1869View More
DSC_1870View More
DSC_1871View More
DSC_1874View More
DSC_1876View More
DSC_1878View More
DSC_1880View More
DSC_1882View More
DSC_1884View More
IMG_3992View More
IMG_4047View More
IMG_4051View More
IMG_4065View More
IMG_4073View More
IMG_4080View More
IMG_4082View More
IMG_4093View More
IMG_4094View More
IMG_4098View More
IMG_4103View More
IMG_4107View More
IMG_4117View More
IMG_4122View More
IMG_4129View More
IMG_4130View More
IMG_4133View More
IMG_4138View More
IMG_4141View More
IMG_4184View More
IMG_4178View More
IMG_4151View More
IMG_4148View More
IMG_4187View More
IMG_4197View More
IMG_4201View More
IMG_4203View More
IMG_4211View More
IMG_4246View More
IMG_4242View More
IMG_4240View More
IMG_4220View More
IMG_4216View More
IMG_4213View More
IMG_4204View More

งานสัมมนาออนไลน์พัฒนาหลักสูตร CWIE อย่างไรให้ตอบโจทย์ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาออนไลน์พัฒนาหลักสูตร CWIE อย่างไรให้ตอบโจทย์ ขึ้น

สไลด์ฺแนวคิด การออกแบบและประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร CWIE ให้ตอบโจทย์

โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ

  • ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเลขาธิการสมาคมสหกิจศึกษาไทย
  • อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

งานสัมมนาออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่างขึ้น

มหาวิทยาลัยสยามในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้จัดการประกวดรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓ ซึ่งผลการพิจารณาและตัดสินปรากฏว่า ผลงานของนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยสยามได้รับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ โครงงานไลน์แอ๊ดแชทบอทและการแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์  ผลงานของนายสุภาพ เข็มเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ได้แก่ โครงงานสเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะกลิ่นโรสแมรี่ ผลงานของนางสาวศิริลักษณ์ กมลนาคศรีสกุล คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

และ รางวัลอาจารย์นิเทศดีเด่น  ได้แก่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์   คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

 

  • นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อเรื่อง   ไลน์แอ๊ดแชทบอทและการแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์

ชื่อนักศึกษา   นายสุภาพ  เข็มเพ็ชร        คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา   พ.ต.ดร.นรณัฐ  สงวนศักดิ์โยธิน

 

  • นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

ชื่อเรื่อง   Energy Ball รสแกงเขียวหวานสูตรวีแกน

ชื่อนักศึกษา   นายอานนท์  บุญทรัพย์   และ   นางสาวกนกวรรณ  เกตุขุนทด

คณะศิลปศาสตร์  ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์พิมพ์พิชชา  เลิศสกุลผาสุข

 

  • นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน  ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ชื่อเรื่อง   สเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะ กลิ่นโรสแมรี่

ชื่อนักศึกษา   นางสาวศิริลักษณ์  กมลนาคศรีสกุล คณะศิลปศาสตร์  ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์ปิยธิดา  กังวานสิทธิ์

 

  • รางวัลอาจารย์นิเทศดีเด่น   อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์   คณะนิเทศศาสตร์  ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

กำหนดการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กำหนดการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓