งานสัมมนาออนไลน์พัฒนาหลักสูตร CWIE อย่างไรให้ตอบโจทย์ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาออนไลน์พัฒนาหลักสูตร CWIE อย่างไรให้ตอบโจทย์ ขึ้น

สไลด์ฺแนวคิด การออกแบบและประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร CWIE ให้ตอบโจทย์

โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ

  • ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเลขาธิการสมาคมสหกิจศึกษาไทย
  • อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

งานสัมมนาออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่างขึ้น

มหาวิทยาลัยสยามในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้จัดการประกวดรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓ ซึ่งผลการพิจารณาและตัดสินปรากฏว่า ผลงานของนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยสยามได้รับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ โครงงานไลน์แอ๊ดแชทบอทและการแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์  ผลงานของนายสุภาพ เข็มเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ได้แก่ โครงงานสเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะกลิ่นโรสแมรี่ ผลงานของนางสาวศิริลักษณ์ กมลนาคศรีสกุล คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

และ รางวัลอาจารย์นิเทศดีเด่น  ได้แก่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์   คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

 

  • นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อเรื่อง   ไลน์แอ๊ดแชทบอทและการแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์

ชื่อนักศึกษา   นายสุภาพ  เข็มเพ็ชร        คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา   พ.ต.ดร.นรณัฐ  สงวนศักดิ์โยธิน

 

  • นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

ชื่อเรื่อง   Energy Ball รสแกงเขียวหวานสูตรวีแกน

ชื่อนักศึกษา   นายอานนท์  บุญทรัพย์   และ   นางสาวกนกวรรณ  เกตุขุนทด

คณะศิลปศาสตร์  ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์พิมพ์พิชชา  เลิศสกุลผาสุข

 

  • นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน  ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ชื่อเรื่อง   สเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะ กลิ่นโรสแมรี่

ชื่อนักศึกษา   นางสาวศิริลักษณ์  กมลนาคศรีสกุล คณะศิลปศาสตร์  ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์ปิยธิดา  กังวานสิทธิ์

 

  • รางวัลอาจารย์นิเทศดีเด่น   อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์   คณะนิเทศศาสตร์  ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

กำหนดการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กำหนดการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

Recent Posts

Recent Comments