พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (Lotus's) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

MOU LotusView More
S__35004481View More
S__35004477View More
S__35004479View More
S__35004474View More
S__35004475View More
S__35004476View More
S__35004470View More
S__35004473View More