ระเบียบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

v นักศึกษากรอกแบบพิจารณาสถานประกอบการของหลักสูตร (CWIE 1-01) และนำมายื่นที่สำนักสหกิจศึกษา เพื่อออก "หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา" ให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปเสนอต่อสถานประกอบการที่นักศึกษามีความจำนงจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

      ซึ่งแบบพิจารณาสถานประกอบการของหลักสูตร (CWIE 1-01) นี้ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตรของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว และแนบมาพร้อมกับ 1.ใบ Transcript และ 2.ประวัติย่อ (Resume) โดยต้องยื่นแบบฯ ล่วงหน้าก่อนกำหนดออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป อย่างน้อย 1 เดือน

v แล้วนักศึกษานำแบบตอบรับและเสนองานของสถานประกอบการ (CWIE 1-02) ที่แนบไปกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ กลับมาให้สำนักสหกิจศึกษา หรือส่งทางอีเมล์ co_op1@siam.edu เพื่อยืนยันการตอบรับจากสถานประกอบการ หลังจากนั้น ทางสำนักสหกิจศึกษาจะนัดนักศึกษาให้มารับ "จดหมายส่งตัวนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา" เป็นลำดับถัดไป เพื่อนำไปยื่นต่อสถานประกอบการ ณ วันเริ่มปฏิบัติงาน

      ทั้งนี้ นักศึกษาต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (เกรด C ขึ้นไป) จึงจะสามารถรับ "จดหมายส่งตัวนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา" มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการได้

v นักศึกษาต้องเริ่มปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ตรงตามกำหนดการปฏิบัติสหกิจศึกษา พร้อม "จดหมายส่งตัวนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา" 

v บันทึกแบบรายงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (การวิเคราะห์สะท้อนคิด) ผ่านโปรแกรม Google Classroom โดยได้แจ้งลิงค์เพื่อบันทึกแบบรายงานฯ ทาง Facebook กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

v ขณะนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมี "ผู้นิเทศ" หรือพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) คอยให้การดูแลการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ และให้ความเคารพผู้นิเทศ เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ขอให้นักศึกษาพึงทราบว่านักศึกษาเป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของมหาวิทยาลัย

v การปฏิบัติงานของนักศึกษาจะมี "อาจารย์นิเทศ"  ไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ อย่างน้อย ครั้ง เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา และเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการและด้านการปรับตัวของนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ นักศึกษาต้องบันทึกภาพถ่ายการนิเทศงาน โดยมีภาพถ่ายร่วมกันของอาจารย์นิเทศ นักศึกษา และผู้นิเทศ ด้วย เพื่อนำส่งพร้อมไฟล์เล่มรายงานสหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา

v เข้าร่วมสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักสหกิจศึกษา ตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบทาง Facebook กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

v ส่งรายงานสหกิจศึกษาให้อาจารย์นิเทศตรวจทาน และนักศึกษาทำการปรับแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย

v นักศึกษาประสานอาจารย์นิเทศเพื่อขอนัดวันนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา และนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาต่อหน้าคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย 1.อาจารย์นิเทศ 2.ผู้นิเทศ (พนักงานที่ปรึกษา) และ 3.กรรมการกลาง

v ส่งรายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขถูกต้องตามคำชี้แนะของคณะกรรมการ พร้อมลายเซ็นรับรองของคณะกรรมการและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว ที่สำนักสหกิจศึกษา (ให้นักศึกษาใส่ QR Code ไฟล์เล่มรายงานสหกิจศึกษา ไฟล์ภาพการนิเทศงาน ไฟล์ภาพปฏิบัติงาน ในส่วนท้ายเล่มรายงานฯ ด้วย)

 • v การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)  ระยะเวลา 16 สัปดาห์  มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ดังนี้

   • ผลประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ                                                                 50                  คะแนน
   • ผลประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยอาจารย์นิเทศ                                                                       20                  คะแนน
   • ผลประเมินการสัมภาษณ์นักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศ                                                                      10                  คะแนน
   • ผลประเมินการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา โดยผู้นิเทศ / อาจารย์นิเทศ / กรรมการกลาง                    10                  คะแนน
   • ผลประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์นิเทศ                                                                           10                  คะแนน
  •  
 • v เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา

   • 80   -   100        คะแนน                                                    เกรด         A
   • 75   -   79          คะแนน                                                    เกรด         B+
   • 70   -   74          คะแนน                                                    เกรด         B
   • 65   -   69          คะแนน                                                    เกรด         C+
   • 60   -   64          คะแนน                                                    เกรด         C
   •   0   -   59          คะแนน                                                    เกรด         F

 

 • v นักศึกษาต้องรับผิดชอบตนเองในเรื่องการตรงต่อเวลา และปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบวินัย / วัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการ

  v หากไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาไม่ควรลางานในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

  v นักศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนสถานประกอบการได้ ยกเว้น กรณีที่ได้รับมอบหมายงานหลักไม่ตรงกับสาขาวิชาชีพ หรือมีปัญหาด้านจริยธรรม / กฎหมาย  มิฉะนั้น ทางสำนักสหกิจศึกษาสามารถยกเลิกการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ได้