ระเบียบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

v นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการตรงตามวันที่กำหนดเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมจดหมายส่งตัวนักศึกษาเพื่อยื่นต่อสถานประกอบการ

v เมื่อนักศึกษาออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) คอยให้การดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา  นักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟัง และให้ความเคารพพนักงานที่ปรึกษา  เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน  ขอให้นักศึกษาพึงทราบว่านักศึกษาเป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาจะต้องลงเวลาเข้า-ออกงานทุกวัน และให้พนักงานที่ปรึกษาลงนามรับรอง

v ระหว่างนักศึกษาออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำภาควิชา ไปนิเทศงานไม่ต่ำกว่า ครั้ง  เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา และเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการและด้านการปรับตัวของนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง

นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารให้สำนักสหกิจศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

v สัปดาห์ที่ 1

   • แบบแจ้งยืนยันการรายงานตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา
   • แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
   • แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา (COOP 03-03)

v สัปดาห์ที่ 2

   • แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

v สัปดาห์ที่ 3

   • แบบแจ้งรายละเอียดรายงานโครงงานสหกิจศึกษา (COOP 02-02หากมีข้อขัดข้องไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามกำหนดเวลา นักศึกษาจะต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทันที

v เดือนที่ 3 - 4

   • นักศึกษาต้องส่งรายงานโครงงานสหกิจศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

v ส่งรายงานโครงงานสหกิจศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และปรับแก้ไขรูปแบบให้เรียบร้อยสมบูรณ์

v นำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาต่อหน้าคณะกรรมการ อันประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา กรรมการกลาง พนักงานที่ปรึกษา

v ส่งรายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์  ที่แก้ไขถูกต้องตามคำแนะนำของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งบทความทางวิชาการซึ่งสรุปจากรายงานฯ  ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและสำนักสหกิจศึกษา

v จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา