Forms for Cooperative Education

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

COOP 02-02

แบบแจ้งรายละเอียดรายงานโครงงานสหกิจศึกษา

COOP 03-03

แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน และพนักงานที่ปรึกษา

COOP 03-04

แบบประเมินคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา (โดยสถานประกอบการ)

COOP 03-05

แบบสอบถามความคิดเห็นของสถานประกอบการ

แบบบันทึกการทำงาน

แบบบันทึกการทำงานประจำสัปดาห์

แบบฟอร์มหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

COOP 02-03

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา

COOP 04-01

แบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการ

COOP 04-02

แบบประเมินคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา)

COOP 04-03

แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา                             

COOP 04-04

แบบประเมินการสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา

COOP 04-05

แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

COOP 05-01

แบบประเมินนำเสนอโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

แบบรายงานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

(เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น)