ระเบียบการเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

v มีสถานะเทียบเท่าชั้นปีที่ หรือ 4

v มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาก่อนสมัครเข้าโครงการไม่น้อยกว่า 2.00

v สอบผ่านรายวิชาที่ภาควิชากำหนดเป็นวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษา

v มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา

v มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี

โครงการสหกิจศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมนักศึกษาในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อที่จะอบรม เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการ เป็นต้น  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด  มิฉะนั้น จะไม่รับพิจารณาไปปฏิบัติงาน และต้องออกจากการเป็นนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาโดยปริยาย

v ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (COOP 01-02) ที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากอาจารย์ประสานงานสหกิจฯ ประจำภาควิชาของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยแนบมาพร้อมใบ Transcript และรูปถ่ายหน้าตรง 1  นิ้ว 2 รูป ได้ที่สำนักสหกิจศึกษา  โดยต้องยื่นใบสมัครฯ ล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา

v ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสมัครเข้าอบรมเตรียมความพร้อมที่ภาควิชา

v ลงทะเบียนวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

v เข้าอบรมเตรียมความพร้อม ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ  โดยสำนักสหกิจศึกษาจะแจ้งตารางเตรียมความพร้อมไปยังภาควิชาก่อนอบรมฯ ประมาณหนึ่งสัปดาห์

v ยื่นแบบพิจารณาสถานประกอบการของภาควิชา (COOP 01-03) เพื่อขอให้สำนักสหกิจศึกษาออกจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไปเสนอต่อสถานประกอบการที่นักศึกษามีความจำนงจะไปปฏิบัติงานฯ ในภาคการศึกษาถัดไป

v นำใบตอบรับจากสถานประกอบการมายื่นที่สำนักสหกิจศึกษา หลังจากนั้น ทางสำนักสหกิจศึกษาจะนัดให้มารับจดหมายส่งตัวนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำไปยื่นต่อสถานประกอบการก่อนหรือ ณ วันเริ่มปฏิบัติงาน

v นักศึกษาชายจะต้องแต่งกายตามระเบียบ ดังนี้

  1. ทรงผม นักศึกษาชายจะต้องตัดผมรองทรงสุภาพ ไม่ทำสีผมที่ไม่สุภาพ
  2. สวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมสีขาวกลมแบน
  3. กางเกงต้องเป็นกางเกงผ้า สีดำ หรือสีกรมท่า ห้ามใส่กางเกงยีนส์
  4. เข็มขัดจะต้องเป็นหัวมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  5. สวมใส่เนคไทของมหาวิทยาลัย
  6. สวมใส่รองเท้าคัทชูสีดำหรือสีกรมท่าเท่านั้น

 

v นักศึกษาหญิงจะต้องแต่งกายตามระเบียบ ดังนี้

  1. ทรงผม แบบสุภาพ ไม่ทำสีผมที่ไม่สุภาพ
  2. เสื้อนักศึกษาสีขาว มีขนาดเหมาะสมกับตัว
  3. กระโปรงสีดำ ยาวเพียงเข่า ไม่สั้นหรือรัดเกินไป
  4. เข็มขัดจะต้องเป็นหัวมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  5. ติดเข็มเครื่องหมายตราประจำมหาวิทยาลัย
  6. ติดกระดุมเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
  7. สวมใส่รองเท้าคัทชู (รองเท้าหุ้มส้น) สีดำหรือสีกรมท่าเท่านั้น

v การอบรมเตรียมความพร้อมฯ มีทั้งสิ้น 12 ครั้ง  คะแนนเต็ม 240 คะแนน  ประกอบด้วย 4

 

   • คะแนนทดสอบความรู้จากการฟังบรรยายของวิทยากร                                          60                          คะแนน

 

   • คะแนนทดสอบความรู้ความเข้าใจสหกิจศึกษา                                                     60                          คะแนน

 

   • คะแนนเข้าชั้นเรียน (12 ครั้ง x 5 คะแนน)                                                             60                          คะแนน

 

   • คะแนนการแต่งกายและพฤติกรรมในชั้นเรียน (12 ครั้ง x 5 คะแนน)                       60                          คะแนน

 

v ต่ำกว่า 80%  ไม่มีสิทธิ์ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

 

v นักศึกษาที่มาเข้าสายเกิน 30 นาที จะถูกตัดคะแนน ครั้งละ 5 คะแนน

 

v กรณีแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบจะถูกตัดคะแนน ครั้งละ 5 คะแนน

 

v นักศึกษามีสิทธิ์ขาดการอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง มิฉะนั้น ทางสำนักสหกิจศึกษาจะคัดชื่อออก

 

v นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในเรื่องการตรงต่อเวลา และการเคารพอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร