ระเบียบการเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

v มีสถานะเทียบเท่าชั้นปีที่ หรือ 4

v มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาก่อนสมัครเข้าโครงการไม่น้อยกว่า 2.00

v สอบผ่านรายวิชาที่ภาควิชากำหนดเป็นวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษา

v มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา

v มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาในภาคการศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยหัวข้ออบรมเตรียมความพร้อมฯ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมฯ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด  มิฉะนั้น จะไม่สามารถออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการได้

v นักศึกษาต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตรของนักศึกษาแล้ว

v ลงทะเบียนวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

v เริ่มเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ  โดยสำนักสหกิจศึกษาจะแจ้งตารางเตรียมความพร้อมฯ ไปยังหลักสูตรก่อนอบรมฯ ประมาณหนึ่งสัปดาห์

v ในภาคการศึกษาที่อบรมเตรียมความพร้อมฯ นักศึกษาที่ติดต่อหาสถานประกอบการได้แล้ว ให้กรอกแบบพิจารณาสถานประกอบการของหลักสูตร (CWIE 1-01) และนำมายื่นที่สำนักสหกิจศึกษา เพื่อออก "หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา" ให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปเสนอต่อสถานประกอบการที่นักศึกษามีความจำนงจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

      ซึ่งแบบพิจารณาสถานประกอบการของหลักสูตร (CWIE 1-01) นี้ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตรของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว และแนบมาพร้อมกับ 1.ใบ Transcript และ 2.ประวัติย่อ (Resume) โดยต้องยื่นแบบฯ ล่วงหน้าก่อนกำหนดออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป อย่างน้อย 1 เดือน

v แล้วให้นักศึกษานำแบบตอบรับและเสนองานของสถานประกอบการ (CWIE 1-02) ที่แนบไปกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ กลับมาให้สำนักสหกิจศึกษา หรือส่งทางอีเมล์ co_op1@siam.edu เพื่อยืนยันการตอบรับจากสถานประกอบการ หลังจากนั้น ทางสำนักสหกิจศึกษาจะนัดนักศึกษาให้มารับ "จดหมายส่งตัวนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา" เป็นลำดับถัดไป เพื่อนำไปยื่นต่อสถานประกอบการ ณ วันเริ่มปฏิบัติงาน

      ทั้งนี้ นักศึกษาต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (เกรด C ขึ้นไป) จึงจะสามารถรับ "จดหมายส่งตัวนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา" มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการได้

 • v การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง (36 ชั่วโมง)     คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

   

   • คะแนนทดสอบความรู้จากการฟังบรรยายของวิทยากร                         70                  คะแนน
   • คะแนนเข้าอบรม (12 ครั้ง)                                                                 30                  คะแนน
  •  
 • v เกณฑ์การประเมินผลการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

   

   • 80   -   100        คะแนน                                                    เกรด         A
   • 75   -   79          คะแนน                                                    เกรด         B+
   • 70   -   74          คะแนน                                                    เกรด         B
   • 65   -   69          คะแนน                                                    เกรด         C+
   • 60   -   64          คะแนน                                                    เกรด         C
   •   0   -   59          คะแนน                                                    เกรด         F

 

 • v นักศึกษาที่มาเข้าสายเกิน 30 นาที จะถูกตัดคะแนนเข้าอบรม

  v นักศึกษามีสิทธิ์ขาดการอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง มิฉะนั้น ทางสำนักสหกิจศึกษาสามารถคัดชื่อออกได้

  v นักศึกษาต้องรับผิดชอบตนเองในเรื่องการตรงต่อเวลา และการเคารพอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร