รู้จักสหกิจศึกษา

v จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานเป็นการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  มหาวิทยาลัยสยามจึงจัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาตั้งแต่ภาคการ ศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา

v สหกิจศึกษา (Co-operative and Work Integrated Education) เป็นระบบการจัดการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำเอาทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดแรงานต้องการมากยิ่งขึ้น สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่า ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่ายคือ สถานประกอบการ นักศึกษา และ สถาบันการศึกษา  นอกจากนี้ กระบวนการของสหกิจศึกษา ยังก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการโดยผ่านนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ดังนั้น นักศึกษาสหกิจจึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา

สหกิจศึกษาเพิ่มคุณค่าบัณฑิต  เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา

 

ปณิธาน

สำนักสหกิจศึกษา มุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสบการณ์การทำงานจริงก่อนจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริงและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสยามสู่การยอมรับในระดับสากล

 

พันธกิจ

ประสานความร่วมมือกับภาควิชาและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษา ทั้งด้านบุคลิกภาพ ระเบียบวินัย ความมีคุณธรรม และด้านวิชาชีพ ให้มีความพร้อมสูงสุดสำหรับเข้าสู่สถานประกอบการได้อย่างมีศักยภาพ

v ประสานและร่วมมือกับภาควิชาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

v ร่วมมือกับภาควิชาจัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพทั้งด้านบุคลิกภาพ ระเบียบ วินัย ความมีคุณธรรม และวิชาชีพ  เพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

v เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ ในการปรับตัวเข้ากับสังคม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ในสถานประกอบการจริง

v ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น

v เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

v การอบรมเตรียมความพร้อมฯ มีทั้งสิ้น 12 ครั้ง  คะแนนเต็ม 240 คะแนน  ประกอบด้วย 4

 

   • คะแนนทดสอบความรู้จากการฟังบรรยายของวิทยากร                                          60                          คะแนน

 

   • คะแนนทดสอบความรู้ความเข้าใจสหกิจศึกษา                                                     60                          คะแนน

 

   • คะแนนเข้าชั้นเรียน (12 ครั้ง x 5 คะแนน)                                                             60                          คะแนน

 

   • คะแนนการแต่งกายและพฤติกรรมในชั้นเรียน (12 ครั้ง x 5 คะแนน)                       60                          คะแนน

 

v ต่ำกว่า 80%  ไม่มีสิทธิ์ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

 

v นักศึกษาที่มาเข้าสายเกิน 30 นาที จะถูกตัดคะแนน ครั้งละ 5 คะแนน

 

v กรณีแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบจะถูกตัดคะแนน ครั้งละ 5 คะแนน

 

v นักศึกษามีสิทธิ์ขาดการอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง มิฉะนั้น ทางสำนักสหกิจศึกษาจะคัดชื่อออก

 

v นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในเรื่องการตรงต่อเวลา และการเคารพอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร