เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ได้จัดงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการธุรกิจภาครัฐ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด, คุณกิติวรรณ ธิเบษณรงค์ Talent Coach and Career Coach of TelentFIT Academy และ คุณสัจจะ ไวทยะมงคล Senior Representative Office Manager of Elektrisola (Malaysia) Sdn. Bhd.

ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณวีรดา ชัยกิตติรัตนา หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการ 5G ทางการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ดร.พัชราพร รัตนวโรภาส คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (อาวุโส) บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ผลงานด้านนวัตกรรมดีเด่น : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.นพรัตน์ เผ่าพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมน วิสดอม คอนซัลติ้ง จำกัด, คุณโชษิต ทองสุภานนท์ Auditor ISO 9001:2015 บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณวีรเธียร เขียนมีสุข Senior Business Development Executive & Head of Product Sourcing and Quality Assurance (Solar Cell Business) บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด

 

เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ดังต่อไปนี้

ผลงาน CWIE ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

- "การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียจากการทำงานของแขนกลหุ่นยนต์ในกระบวนการจัดเรียงสินค้าลงบนพาเลท" - นางสาวธัญชนก แสงศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :

- "การศึกษาการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ กรณีศึกษา โครงการท่าเทียบเรือบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)" - นางสาวณรัญญา วิชาชัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :

- "การใช้โรบอทแก้ปัญหางานเชื่อมเพื่อลดคนใน Line Suspension" - นางสาวอิสรีย์ พรจันทร์ และ นายชัยวัฒน์ ชินเขว้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

ผลงาน CWIE ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

- "คลิปส่งเสริมการตลาด ตอน "มัดรวมโมเมนต์ซุปตาร์คลั่งรัก" วาเลนไทน์ 2024" - นายภควรรษ ต๊ะเฟย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :

- "การพัฒนาระบบรายงานผล และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" - นางสาวณิชาพัชร์ ศรีวงศ์แก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :

- "สื่อแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ" - นางสาวจันทกานต์ ขุนเหมือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ผลงาน CWIE ด้านนวัตกรรมดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

- "การพัฒนาระบบสำหรับรายงานสถานการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุภายใน บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด" - นายพิริยะ ธนโรจน์ไพศาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :

- "ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย" - นายศุภกร ประดับเพ็ชร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :

- "โคมไฟโต๊ะอาหาร Gable" - นายคุณาพัฒน์ ภู่แก้วเผือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ผลงาน CWIE นานาชาติดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

- "Neuro Graph Pain Analysis: Brain Waves in Acupuncture procedure" - นายอัยยะ ชมจันทร์ และ นางสาวอนัญญา บุญมาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คณาจารย์นิเทศ CWIE ดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ :

นางปัญจพร ธนาวชิรานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

รูปโบว์ชัวร์งานประกวด cwie เครือข่าย 2567View More
TNK_1987View More
TNK_1369View More
TNK_2005View More
TNK_1478View More
TNK_1503View More
TNK_2017View More
TNK_1517View More
TNK_1287View More
TNK_2007View More
TNK_1964View More
TNK_1962View More
TNK_1958View More
TNK_2008View More
TNK_1971View More
TNK_1969View More
TNK_1966View More
TNK_2010View More
TNK_1978View More
TNK_1975View More
TNK_1977View More
TNK_1972View More
TNK_2012View More
TNK_1981View More
TNK_1982View More
TNK_1328View More
TNK_1528View More
TNK_1747View More
TNK_1741View More
TNK_1710View More
TNK_1760View More
TNK_1725View More
TNK_1673View More
TNK_1778View More
TNK_1869View More
TNK_1535View More
TNK_1858View More
TNK_1860View More
TNK_1708View More
TNK_1911View More
TNK_1785View More
TNK_1572View More
TNK_1561View More
TNK_1585View More
TNK_1807View More
TNK_1616View More
TNK_1843View More
TNK_1854View More
TNK_1566View More
TNK_1811View More
TNK_1578View More
TNK_1581View More
TNK_1914View More
TNK_1938View More
TNK_1920View More
TNK_1381View More
TNK_1357View More
TNK_1414View More
TNK_1267View More
TNK_1274View More
TNK_1292View More
TNK_1280View More
TNK_1304View More