เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ได้จัดงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการต่างๆ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ คุณชัยพฤกษ์ วงศ์ประชา Head of Technology and Innovation บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดร.รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และคุณสัจจะ ไวทยะมงคล Senior Representative Office Manager Elektrisola (Malaysia) Sdn. Bhd.

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ได้แก่ คุณวีรดา ชัยกิตติรัตนา Associated Director for Strategic Project & Leadership Development and 5G Education Committee บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณวรรณา ดุลยาสิทธิพร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และรองประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาหอการค้าไทย กลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด และคุณจิรายุ เวงแก้ว เลขานุการผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอเอซิกเนเจอร์ จำกัด

ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ ดร.ธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ที่ปรึกษาบริษัท วีด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณโชษิต ทองสุภานนท์ Auditor ISO9001 บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และคุณวีรเธียร เขียนมีสุข Senior BDP Executive and IT Business Development & Project Sales of Wire & Wireless Col, Ltd.

เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ดังต่อไปนี้

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ :
- การลดปริมาณครีบยางจากกระบวนการหล่อยาง - นายพงศธร พลับนิ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รางวัลรองอันดับที่ 1 :
- สีผงจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้งาน - นายจิราเมธ สุภารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รางวัลรองอันดับที่ 2 :
- การผลิตผงถั่วเหลืองโรยขนมจากผลพลอยได้น้ำถั่วเหลืองหลังการผลิตฟองเต้าหู้ - นางสาวอธิษฐาน เจริญพร และ นายพิจักษ์ ศฤงคารเจษฎา มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ :
- การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชุดเที่ยวญี่ปุ่นกับน้องเกิ้ล By ANNGLE - นางสาวกัญญาพัชร ทัศน์ละมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รางวัลรองอันดับที่ 1 :
- การจัดสมดุลสายการผลิต Line Balancing - นางสาวธัญญาเรศ มะโนวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รางวัลรองอันดับที่ 2 :
- บลอนดี้เพื่อสุขภาพ (Guilt-free Blondie) - นางสาวธวัลรัตน์ จีนเมือง มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานด้านนวัตกรรมดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ :
- นวัตกรรมโคมไฟอินฟราเรดควบคุมด้วยระบบดิจิตอลสำหรับอบแผลฝีเย็บหลังคลอด - นางสาวน้ำฝน โรจนนิตย์ และ นางสาวตวงรัตน์ หนูประภา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
รางวัลรองอันดับที่ 1 :
- ผลของการเสริมโปรไบโอติกต่อค่าการย่อยได้จริงในหลอดทดลอง, ค่าจลศาสตร์แก๊ส และค่าพลังงานที่สัตว์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง - นายอนุชา สระทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองอันดับที่ 2 :
- ระบบบริหารจัดการการชำระเงินและเครื่องบริการสำหรับซอฟแวร์ขายหน้าร้านของโรงแรมและภัตตาคาร - นายผณินทร์ งามชื่น และ นายเอกฐากร ไตรมิตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลงานด้านนานาชาติดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ :
- โมเดลการจับกลุ่มนักกีฬาเรือพายโดยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง - นายพชรวิช วิไลแก้ว และ นายวัชระ น้อยศรีพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองอันดับที่ 1 :
- Managing Digital Marketing at Electrolux Company - Ms.Ogulshat Muradova มหาวิทยาลัยสยาม

คณาจารย์นิเทศ CWIE ดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ :
นางสาวสุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รางวัลรองอันดับที่ 1 :
นายสงกรานต์ กมลสุข หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

17890192893802View More
DSC_1818View More
DSC_1811View More
DSC_1816View More
IMG_4330View More
IMG_4264View More
IMG_4269View More
IMG_4259View More
IMG_4262View More
IMG_4253View More
IMG_4256View More
IMG_4334View More
IMG_4279View More
IMG_4284View More
IMG_4276View More
IMG_4277View More
IMG_4270View More
IMG_4273View More
IMG_4337View More
IMG_4293View More
IMG_4297View More
IMG_4291View More
IMG_4286View More
IMG_4289View More
IMG_4341View More
IMG_4304View More
IMG_4306View More
IMG_4300View More
IMG_4345View More
IMG_4314View More
IMG_4309View More
DSC_1832View More
DSC_1836View More
DSC_1846-PanoView More
IMG_4030View More
IMG_4351View More
IMG_4362View More
IMG_4358View More
DSC_1798View More
DSC_1828View More
IMG_4001View More
DSC_1789View More
DSC_1800View More
DSC_1820View More
DSC_1823View More
DSC_1826View More
DSC_1852View More
DSC_1855View More
DSC_1859View More
DSC_1865View More
DSC_1866View More
DSC_1867View More
DSC_1869View More
DSC_1870View More
DSC_1871View More
DSC_1874View More
DSC_1876View More
DSC_1878View More
DSC_1880View More
DSC_1882View More
DSC_1884View More
IMG_3992View More
IMG_4047View More
IMG_4051View More
IMG_4065View More
IMG_4073View More
IMG_4080View More
IMG_4082View More
IMG_4093View More
IMG_4094View More
IMG_4098View More
IMG_4103View More
IMG_4107View More
IMG_4117View More
IMG_4122View More
IMG_4129View More
IMG_4130View More
IMG_4133View More
IMG_4138View More
IMG_4141View More
IMG_4184View More
IMG_4178View More
IMG_4151View More
IMG_4148View More
IMG_4187View More
IMG_4197View More
IMG_4201View More
IMG_4203View More
IMG_4211View More
IMG_4246View More
IMG_4242View More
IMG_4240View More
IMG_4220View More
IMG_4216View More
IMG_4213View More
IMG_4204View More