งานสัมมนาออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่างขึ้น