งานสัมมนาออนไลน์พัฒนาหลักสูตร CWIE อย่างไรให้ตอบโจทย์ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาออนไลน์พัฒนาหลักสูตร CWIE อย่างไรให้ตอบโจทย์ ขึ้น

สไลด์ฺแนวคิด การออกแบบและประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร CWIE ให้ตอบโจทย์

โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ

  • ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเลขาธิการสมาคมสหกิจศึกษาไทย
  • อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์