มหาวิทยาลัยสยามในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้จัดการประกวดรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓ ซึ่งผลการพิจารณาและตัดสินปรากฏว่า ผลงานของนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยสยามได้รับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ โครงงานไลน์แอ๊ดแชทบอทและการแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์  ผลงานของนายสุภาพ เข็มเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ได้แก่ โครงงานสเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะกลิ่นโรสแมรี่ ผลงานของนางสาวศิริลักษณ์ กมลนาคศรีสกุล คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

และ รางวัลอาจารย์นิเทศดีเด่น  ได้แก่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์   คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์