กำหนดการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กำหนดการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓