ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

0122533
2019-01-17

ประชุมร่วมทางด้านสหกิจศึกษา >>

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับ Dr.Paul Stonely CEO and Executive Committee of WACE เเละ Prof.Olof Blomqvist WACE Board of Director ที่มาร่วมประชุมร่วมกับคณาจารย์เเละนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ทางด้านสหกิจศึกษา รวมถึงเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

MOU กับบริษัท SVOA ด้านสหกิจศึกษาและการจ้างงาน >>

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษากับคุณ แจ็ค มินทร์ อินธเนศ ประธานบริษัทสหวิทยา SVOA และบริษัทในเครือ 9 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือจัดการศึกษา ในลักษณะการบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Education) ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามในรูปแบบสหกิจศึกษา การฝึกงาน ตลอดจนการจ้างงานในระยะยาว และการจ้างงานพิเศษ ในระยะสั้น 

ในการนี้ทางบริษัทได้ตกลงรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวนรวม 120 ตำแหน่ง เพื่อเข้าร่วมทำงานและฝึกงานกับบริษัทในเครือ 9 แห่ง โดยเริ่มตั้งแต่ภาคฤดูร้อน รวมทั้งมีโครงการวิจัยเชิงสำรวจในด้านการเงินธนาคารและเศรษฐกิจ อันเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน

MOU กับบริษัท MAC Thailand >>

22 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยสยามได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือ (MOUกับบริษัท MAC Thailand

"Siam Job fair" นักศึกษา-บุคคลทั่วไปแห่สมัครงาน >>

13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.30 น. ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีเปิดงาน "Siam Job fair" ซึ่งแผนกแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 6 จัดขึ้น 

อาจารย์กัณฑิมา ปลื้มใจ หัวหน้าแผนกแนะแนว กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การจัดงานว่า เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระแก่บัณฑิตและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้างกับผู้สมัครงาน และเพื่อเป็นการสนับสนุนภาระกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการแก่สังคม โดยในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ ร่วมรับสมัครงานทั้งสิ้น 112 บริษัท ขณะที่ ดร.พรชัย กล่าวว่า แผนกแนะแนวฯ ได้จัดให้มีงาน "Siam Job fair"เป็นครั้งที่ 18 แล้ว ถือว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามมีงานทำเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยสยามในการส่งเสริมและสนับสนุนใหับัณฑิตมีงานทำตามความถนัด และความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมงานได้ ถือว่าเป็นการบริการสังคมอีกทางหนึ่งด้วย