รู้จักสหกิจศึกษา | เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

รู้จักสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

v จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานเป็นการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

v สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) คือ การจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ (Experiential Education) อิงฐานสมรรถนะ (Competencies – based) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันออกแบบและ

ร่วมพัฒนา (Co-design) โดยให้นักศึกษาได้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Workplace) เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา (Ready to Work)

* อ้างอิงความหมายตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565

v มหาวิทยาลัยสยาม ได้กำหนดนโยบายและให้ความสำคัญกับระบบสหกิจศึกษา โดยเริ่มจัดให้มี โครงการสหกิจศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ในภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ (อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ หรืออาคาร 11) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้จัดตั้งเป็น สำนักสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ(อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา) อีกด้วย และในปีการศึกษา 2553 ได้มีการขยายพื้นที่ของสำนักสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น สำหรับจัดเป็นห้องประชุมและห้องสอบโครงงานสหกิจศึกษา  

v รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสำนักสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2554 ได้รับรางวัลการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง  และปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  จากงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 4  ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการจัดประกวดของปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยสยามได้สนับสนุนการจัดงานสหกิจศึกษาไทย โดยได้รับมอบหมายเป็นคณะทำงานฝ่ายรับลงทะเบียนและประเมินผลการจัดงานสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3, 4 และ 5 สำหรับปีการศึกษา 2556 สำนักสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานฝ่ายประเมินผลการจัดงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง นอกจากนี้ ผู้บริหารสำนักสหกิจศึกษาได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทยตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน  โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคม และประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง