รู้จักสหกิจศึกษา | เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

รู้จักสหกิจศึกษา

v จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานเป็นการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

v สหกิจศึกษา (Co-operative and Work Integrated Education) เป็นระบบการจัดการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำเอาทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดแรงานต้องการมากยิ่งขึ้น สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่า ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่ายคือ สถานประกอบการ นักศึกษา และ สถาบันการศึกษา  นอกจากนี้ กระบวนการของสหกิจศึกษา ยังก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการโดยผ่านนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ดังนั้น นักศึกษาสหกิจจึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

v มหาวิทยาลัยสยาม ได้กำหนดนโยบายและให้ความสำคัญกับระบบสหกิจศึกษา โดยจัดให้มี โครงการสหกิจศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 โดยเริ่มแรกเปิดดำเนินการที่ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ (อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ หรืออาคาร 11) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้จัดตั้งเป็น สำนักสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และในปีการศึกษา 2553 ได้ขยายพื้นที่ของสำนักสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น สำหรับจัดเป็นห้องประชุมและห้องสอบโครงงานสหกิจศึกษา 

v รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสำนักสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2554 ได้รับรางวัลการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง  และปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  จากงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 4  ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการจัดประกวดของปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยสยามได้สนับสนุนการจัดงานสหกิจศึกษาไทย โดยได้รับมอบหมายเป็นคณะทำงานฝ่ายรับลงทะเบียนและประเมินผลการจัดงานสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3, 4 และ 5 สำหรับปีการศึกษา 2556 สำนักสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานฝ่ายประเมินผลการจัดงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง  นอกจากนี้ ผู้บริหารสำนักสหกิจศึกษาได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทยตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน  โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคม และประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง