เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานภาคกลางตอนล่าง | คณะกรรมการ

คณะกรรมการเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง

1

ดร.พรชัย มงคลวนิช : ประธาน

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยสยาม

2

ดร.ศรัญญา ทองเล็ก

ประธานคณะทำงาน WIL สำนักวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี

3

ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

4

ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

5

ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ

ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

6

อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์

ผู้ช่วยอธิการบดี คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7

ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม

ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

8

อาจารย์มนตรี รัตนวิจิตร

ผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

9

อาจารย์สุริยา สงค์อินทร์

ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

10

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11

ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์

รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

12

ผศ.ดร.พรรณี ดอนจอหอ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

13

รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล

ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

14

อาจารย์ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์

ประธานกรรมการสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยธนบุรี

15

อาจารย์วัฒนา บุญปริตร

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

16

คุณชาติชาย ศรีสมุทร

หัวหน้างานพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

17

ดร.ธัญพร ศรีดอกไม้

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี