รู้จักสหกิจศึกษา | บุคลากรสำนักสหกิจศึกษา

maruj pic

ผศ.ดร.มารุจ  ลิมปะวัฒนะ

ผู้ช่วยอธิการบดี

และผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

chanatip1 pic

ดร.ชนาธิป  สุกใส

amornrat1 pic

อ.อมรรัตน์  เดชบุญช่วย

suprattra pic

น.ส.สุพัตรา  รอดมา

danucha1 pic

น.ส.ดนุชา  ศิวรักษ์