รู้จักสหกิจศึกษา | วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

1

ประสานและร่วมมือกับภาควิชาและสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร

ประสานและร่วมมือกับภาควิชาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

2

ร่วมมือกับภาควิชาจัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพ

ร่วมมือกับภาควิชาจัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพ ทั้งด้านบุคลิกภาพ ระเบียบ วินัย ความมีคุณธรรม และวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

3

เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ

เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ ในการปรับตัวเข้ากับสังคม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพในสถานประกอบการจริง

4

ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ

ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้น

5

เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต