เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

 

  • นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อเรื่อง   ไลน์แอ๊ดแชทบอทและการแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์

ชื่อนักศึกษา   นายสุภาพ  เข็มเพ็ชร        คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา   พ.ต.ดร.นรณัฐ  สงวนศักดิ์โยธิน

 

  • นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

ชื่อเรื่อง   Energy Ball รสแกงเขียวหวานสูตรวีแกน

ชื่อนักศึกษา   นายอานนท์  บุญทรัพย์   และ   นางสาวกนกวรรณ  เกตุขุนทด

คณะศิลปศาสตร์  ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์พิมพ์พิชชา  เลิศสกุลผาสุข

 

  • นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน  ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ชื่อเรื่อง   สเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะ กลิ่นโรสแมรี่

ชื่อนักศึกษา   นางสาวศิริลักษณ์  กมลนาคศรีสกุล คณะศิลปศาสตร์  ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์ปิยธิดา  กังวานสิทธิ์

 

  • รางวัลอาจารย์นิเทศดีเด่น   อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์   คณะนิเทศศาสตร์  ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์