เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานภาคกลางตอนล่าง | ความเป็นมา