เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานภาคกลางตอนล่าง | สถาบันสมาชิก

สถาบันสมาชิกเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง

เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง : มหาวิทยาลัยสยามเป็นแม่ข่าย โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานคณะอนุกรรมการเครือข่าย มีสถาบันสมาชิก 31 สถาบัน ดังนี้