รู้จักสหกิจศึกษา | ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ

ปรัชญา

สหกิจศึกษาเพิ่มคุณค่าบัณฑิต  เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา

ปณิธาน

สำนักสหกิจศึกษา มุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสบการณ์การทำงานจริงก่อนจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริงและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสยามสู่การยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

จัดระบบและกลไกการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร่วมมือกับภาควิชา/คณะในการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการได้อย่างมีศักยภาพ จัดระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ นำระบบสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ