Categories

รายชื่อบริษัทร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยสยาม

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดร.สมพร สืบถวิลกุล
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุณวลัยภรณ์  เทพสง่า
บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  จำกัด คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง
บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด นายสมนึก  เกาะน้ำใส
บริษัท มุลเลอร์  แมคคานิค จำกัด คุณภูษิตา  สุขพัฒนเดชา
บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด นายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล
บริษัท พีพีออนไทม์ นายชาลี  ศิลารักษ์
บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด นายสมชาย กิติภรณ์
บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด นายชัยธร  สัตตบรรณศุข
บริษัท พี เจ ดีไซน์ จำกัด นายรัฐพงษ์  วสิฏฐิตานนท์
บริษัท สำนักงานสอบบัญชีศิริมงคล จำกัด นายทำนุ  ธรรมมงคล
บริษัท ดีโทเทิล โซลูชั่น จำกัด นายพรศักดิ์  เขียวขำ
บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด นายจิระพล ชูช่วย
บริษัท รอยัลเปเปอร์ฟอร์ม จำกัด นายสมชาย เอกประไพ
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มไทยยานยนตร์ กรุ๊ป นายชวชาต เตพละกุล
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คุณสุกิจ  อุทินทุ
บริษัท  พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด คุณภูมินทร์   ลีตระกูล
บริษัท  พันธุ์ทิพย์ พาร์ค จำกัด คุณชัยพฤกษ์   มีทรัพย์
บริษัท  ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์  จำกัด คุณพินิตย์  พิภพโชติพัฒน์
บริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา  จำกัด (มหาชน) คุณปราโมทย์   เพ็ชรรุ่ง
ซุปเปอร์มาเก็ตกล้วยไม้  แอร์ออร์คิดส์ คุณไชยพันธุ์   คุ้มวิเชียร
บริษัท ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด คุณโสภิตา   แก้วไพฑูรย์
บริษัท  สุพรีม พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด คุณชรัมภ์    บำรุงสุข
บริษัท  เคล็กเพิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุรพรรษ์  เพ็ญจำรัส
บริษัท  เอ็ม เอส แฟคทอรี่  จำกัด คุณวนิดา   เกิดกัลป์
โรงแรมเลอเมอริเดียน  กรุงเทพฯ คุณเรวดี  ลิ่มกังวาฬมงคล
สมาคมเดอะบอสส์ คุณพูลศรี  จงแสงทอง
บริษัท  อากาเป้  คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด คุณธนพร  เดชปัญญา
บริษัท เอส เอ็ม กราฟฟิค เซ็นเตอร์ จำกัด นายทรงสิทธิ์  หอวิจิตร
ASIADRIVE COMPANY LIMITED นายชัชวาล  กริตโยธิน
โรงแรมเลอเมอริเดียนเขาหลักบีชสปาแอนด์รีสอร์ท คุณโชติณัฎฐ์  จาริภักดิ์
บริษัท Western Digital (Thailand) Co.,Ltd. คุณสมนึก  วิรุฬห์พงศ์
สายการบินนกแอร์ คุณจิรัซย์  เหรียญชัยวานิช
บริษัท ดีล์ทแฮล์ม  แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัด คุณบุษกร  สุรรัตน์
กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด Mr.Jack Min Intanate
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  คุณวิวัฒน์ บุญเจริญ
บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จำกัด คุณจุมภฏ    วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
บริษัท ออล ลิงค์ไลน์ จำกัด คุณอภินันท์  รุ่งเจริญสุขศรี
บริษัท ดาราวีดีโอ จำกัด คุณเสาวลักษณ์ ทับทิมโต
โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ คุณสาธิต  โชติวัฒนตระกูล
กลุ่มวังขนาย นายธิป  โรจนกิจ
โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท คุณสถาพร พัฒนะโชติกุล
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด คุณเกียรติพงศ์  น้อยใจบุญ
บริษัท ทีเคเอส สยามเพรส  แมเนจเมนท์  จำกัด คุณภาคภูมิ  ภูอุดม
บริษัท ไทยคาร์ ดอทคอม จำกัด คุณฐิติวุฒิ  พงษ์พานิช
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณณรงค์   ทำประโยชน์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  บางแค คุณศรีสง่า  จันทน์หอมไกล
กลุ่มบริษัทบัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น
บริษัท เอเพ็ค  พลาสติกส์ จำกัด คุณสกล อรุณภิรมย์
บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด นายวิชาญ  พิมพ์ประโพธ
ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพฯ คุณปณาลี  ใจเย็น
บริษัท โกร์วอัพ  พับบลิก รีเลชั่น จำกัด คุณวินิจจัย  ชลานุเคราะห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *