Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

MOU บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) >>

              25 มีนาคม 2560 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานฝ่ายสินไหมรถยนต์ หลักสูตรความรู้ด้านยานยนต์ ณ ห้อง Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 และ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 >>

              5 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education – WACE) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference) ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

              6 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีฯ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8  ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมสหกิจศึกษาโลก เยือน ม.สยาม >>

      23 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม เเละผู้เเทนจากสถาบันเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ให้การต้อนรับ Dr.Paul Stonely นายกสมาคมสหกิจศึกษาโลก ที่ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยสยาม เเละบรรยายพิเศษในห้วข้อ “Cooperative Education and Innovation” ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดูงานสหกิจศึกษา >>

          14 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม “Innovation to the Active Learning” >>

        5 มิถุนายน 2558 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเรื่อง “Innovation to the Active Learning” ที่สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม

       โดยวัตถุประสงค์เนื่องด้วยโลกปัจจุบันมีการหมุนอย่างรวดเร็ว ในแต่ละวันมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาปรับใช้ในเรื่องต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกับเรื่องสหกิจศึกษา ซึ่งหากนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคตต่อไป

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

งานวันสหกิจศึกษา ม.สยาม >>

  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าวเปิดงานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 2556 เเละให้การต้อนรับ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ที่ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางสหกิจไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

         เเละพิธีมอบโล่ห์สถานประกอบการดีเด่น เเละมอบเกียรติบัตรอาจารย์นิเทศดีเด่น พนักงานพี่เลี้ยงดีเด่นเเละโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น (นักศึกษา) เเละ มีพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ จำนวน 13 บริษัท ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 >>

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย จัดงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556” ซึ่งได้มีการคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติและระดับเครือข่ายในประเภทต่างๆ สำหรับรางวัลสถานศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งพิจารณาจากการเตรียมความพร้อมสู่ระดับนานาชาติ ทั้งด้านพัฒนาทักษะขีดความสามารถด้านอาชีพ ความพร้อมในการประกอบอาชีพ ความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือโครงงานของนักศึกษา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

IAU Board members and Executive Committee meeting >>

12 พฤศจิกายน 2559 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น แก่คณะกรรมการบอร์ดบริหาร IAU (International Association of Universities) ที่มาร่วมประชุม “IAU Board members and Executive Committee meeting” ณ มหาวิทยาลัยสยาม 

ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมพิธีถวายอาลัย และลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อด้วยการมอบของที่ระลึก รวมทั้งถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณ Hall of Fame (ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19) จากนั้นได้ร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการต่อไป