Categories
Uncategorised

โครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาพบสถานประกอบการ >>

              27 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาพบสถานประกอบการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษาแบบยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

 

Categories
เวบสำนักสหกิจศึกษา

รางวัลผลงานสหกิจศึกษา

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 และ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 >>

              5 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education – WACE) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference) ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

              6 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีฯ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8  ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

MOU บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) >>

              25 มีนาคม 2560 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานฝ่ายสินไหมรถยนต์ หลักสูตรความรู้ด้านยานยนต์ ณ ห้อง Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

Coop_NW_Meeting_July60

โครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาพบสถานประกอบการ >>

27 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาพบสถานประกอบการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษาแบบยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

Coop_World20_Thai8

ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 และ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 >>

 5 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education – WACE) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference) ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

MOU_Viriya_Insure

MOU บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) >>

25 มีนาคม 2560 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานฝ่ายสินไหมรถยนต์

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมสหกิจศึกษาโลก เยือน ม.สยาม >>

      23 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม เเละผู้เเทนจากสถาบันเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ให้การต้อนรับ Dr.Paul Stonely นายกสมาคมสหกิจศึกษาโลก ที่ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยสยาม เเละบรรยายพิเศษในห้วข้อ “Cooperative Education and Innovation” ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

waceinc_to_SU

นายกสมาคมสหกิจศึกษาโลก เยือน ม.สยาม >>

23 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr.Paul Stonely นายกสมาคมสหกิจศึกษาโลก ที่ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยสยาม เเละบรรยายพิเศษในห้วข้อ “Cooperative Education and Innovation”

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดูงานสหกิจศึกษา >>

          14 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม