Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดูงานสหกิจศึกษา >>

          14 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *