Categories

รู้จักสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 

จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน เป็นการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  มหาวิทยาลัยสยามจึงจัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาตั้งแต่ภาคการ ศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการจัดการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในห้อง เรียนเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำเอาทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดแรงานต้องการมากยิ่งขึ้น สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่า ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่ายคือ สถานประกอบการ นักศึกษา และ สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ กระบวนการของสหกิจศึกษา ยังก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการโดยผ่านนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ดังนั้น นักศึกษาสหกิจจึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *