Categories

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา           สหกิจศึกษาเพิ่มคุณค่าบัณฑิต  เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา

 

ปณิธาน         สำนักสหกิจศึกษามุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสบการณ์การทำงานจริง ก่อนจบออกไป

                        เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริงและสามารถแข่งขันได้

 

วิสัยทัศน์         มุ่งมั่นบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสยามสู่การยอมรับใน

                        ระดับสากล

 

พันธกิจ           ประสานความร่วมมือกับภาควิชาและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษา ทั้งด้าน

                        บุคลิกภาพ ระเบียบวินัย ความมีคุณธรรม และด้านวิชาชีพให้มีความพร้อมสูงสุดสำหรับเข้าสู่สถาน

                        ประกอบการได้อย่างมีศักยภาพ

 

วัตถุประสงค์

v    ประสานและร่วมมือกับภาควิชาและสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา

              สหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

v    ร่วมมือกับภาควิชาจัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพทั้งด้านบุคลิกภาพ ระเบียบ วินัย

              ความมีคุณธรรมและวิชาชีพเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

v    เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ ในการปรับตัวเข้ากับสังคม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

              ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ในสถานประกอบการจริง

v     ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาผู้ไป 

        ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น

v     เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *