Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม “Innovation to the Active Learning” >>

        5 มิถุนายน 2558 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเรื่อง “Innovation to the Active Learning” ที่สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม

       โดยวัตถุประสงค์เนื่องด้วยโลกปัจจุบันมีการหมุนอย่างรวดเร็ว ในแต่ละวันมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาปรับใช้ในเรื่องต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกับเรื่องสหกิจศึกษา ซึ่งหากนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคตต่อไป

Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

MOU กับบริษัท MAC Thailand >>

22 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยสยามได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือ (MOUกับบริษัท MAC Thailand

Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

งานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม >>

งานวันสหกิจศึกษา ม.สยาม >>

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าวเปิดงานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 2556 เเละให้การต้อนรับ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ที่ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางสหกิจไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

งานวันสหกิจศึกษา ม.สยาม >>

  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าวเปิดงานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 2556 เเละให้การต้อนรับ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ที่ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางสหกิจไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

         เเละพิธีมอบโล่ห์สถานประกอบการดีเด่น เเละมอบเกียรติบัตรอาจารย์นิเทศดีเด่น พนักงานพี่เลี้ยงดีเด่นเเละโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น (นักศึกษา) เเละ มีพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ จำนวน 13 บริษัท ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

Coop#5 bitec

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 >>

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย จัดงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา

Categories
เนื้อหาข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 >>

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย จัดงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556” ซึ่งได้มีการคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติและระดับเครือข่ายในประเภทต่างๆ สำหรับรางวัลสถานศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งพิจารณาจากการเตรียมความพร้อมสู่ระดับนานาชาติ ทั้งด้านพัฒนาทักษะขีดความสามารถด้านอาชีพ ความพร้อมในการประกอบอาชีพ ความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือโครงงานของนักศึกษา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

“Siam Job fair” นักศึกษา-บุคคลทั่วไปแห่สมัครงาน >>

13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.30 น. ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีเปิดงาน “Siam Job fair” ซึ่งแผนกแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 6 จัดขึ้น 

อาจารย์กัณฑิมา ปลื้มใจ หัวหน้าแผนกแนะแนว กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การจัดงานว่า เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระแก่บัณฑิตและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้างกับผู้สมัครงาน และเพื่อเป็นการสนับสนุนภาระกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการแก่สังคม โดยในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ ร่วมรับสมัครงานทั้งสิ้น 112 บริษัท ขณะที่ ดร.พรชัย กล่าวว่า แผนกแนะแนวฯ ได้จัดให้มีงาน “Siam Job fair”เป็นครั้งที่ 18 แล้ว ถือว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามมีงานทำเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยสยามในการส่งเสริมและสนับสนุนใหับัณฑิตมีงานทำตามความถนัด และความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมงานได้ ถือว่าเป็นการบริการสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

MOU กับบริษัท SVOA ด้านสหกิจศึกษาและการจ้างงาน >>

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษากับคุณ แจ็ค มินทร์ อินธเนศ ประธานบริษัทสหวิทยา SVOA และบริษัทในเครือ 9 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือจัดการศึกษา ในลักษณะการบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Education) ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามในรูปแบบสหกิจศึกษา การฝึกงาน ตลอดจนการจ้างงานในระยะยาว และการจ้างงานพิเศษ ในระยะสั้น 

ในการนี้ทางบริษัทได้ตกลงรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวนรวม 120 ตำแหน่ง เพื่อเข้าร่วมทำงานและฝึกงานกับบริษัทในเครือ 9 แห่ง โดยเริ่มตั้งแต่ภาคฤดูร้อน รวมทั้งมีโครงการวิจัยเชิงสำรวจในด้านการเงินธนาคารและเศรษฐกิจ อันเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน

Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประชุมร่วมทางด้านสหกิจศึกษา >>

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับ Dr.Paul Stonely CEO and Executive Committee of WACE เเละ Prof.Olof Blomqvist WACE Board of Director ที่มาร่วมประชุมร่วมกับคณาจารย์เเละนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ทางด้านสหกิจศึกษา รวมถึงเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

IAU 2559

IAU Board members and Executive Committee meeting >>

12 พฤศจิกายน 2559 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับคณะกรรมการบอร์ดบริหาร IAU (International Association of Universities) ร่วมประชุม “IAU Board members and Executive Committee meeting” ณ มหาวิทยาลัยสยาม