Categories

กิจกรรมออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 การเตรียมตัวไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

v นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการตรงตามวันที่กำหนดเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมจดหมาย

           ส่งตัวนักศึกษา เพื่อยื่นต่อสถานประกอบการ

v เมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) คอย

           ให้การดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา นักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน  เชื่อฟัง และให้ความเคารพ

           พนักงานที่ปรึกษา เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน  นักศึกษานั้น

           เป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องลงเวลาเข้า-ออกงานทุกวันและให้พักงานที่ปรึกษา

           ลงนามรับรอง

v ระหว่างนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำภาควิชา ไป

          นิเทศงานไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง  เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

          ของสหกิจศึกษา และเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติ

          งาน  ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหาด้านการปรับตัวของนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง

 

กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน

นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารให้แก่โครงการฯ ในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1

v แบบแจ้งยืนยันการรายงานตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา (COOP 04-02)

v แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (COOP 04-03)

v แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา (COOP 04-04)

สัปดาห์ที่ 2

v แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (COOP 04-05)

สัปดาห์ที่ 3

v แบบแจ้งโครงร่างรายงาน การปฏิบัติงาน (COOP 04-06) หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถ

      จัดส่งเอกสารได้ตามกำหนดเวลา จะต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทันที

v นักศึกษาต้องส่งรายงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเสร็จสิ้นการ

      ปฏิบัติงาน

 

กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

v เข้ารับการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

v นำเสนอผลงานหรือโครงงานต่อหน้าคณะกรรมการ อันประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา กรรมการ

           กลาง พนักงานที่ปรึกษา

v ส่งรายงานวิชาการสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์  ที่แก้ไขถูกต้องตามคำแนะนำของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  

           และบทความทางวิชาการ ซึ่งสรุปจากรายงานฯ เพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และสำนักสหกิจศึกษา

v จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์งานที่นักศึกษาได้ปฏิบัติ

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *