Categories

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม

คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

v มีสถานะเทียบเท่าชั้นปีที่ 3 หรือ 4

v มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาก่อนสมัครเข้าโครงการไม่น้อยกว่า 2.00

v สอบผ่านรายวิชาที่ภาควิชากำหนดเป็นวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษา

v มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา

v มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี

 

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการสหกิจ ศึกษาจะจัดให้มีการอบรมนักศึกษาในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อที่จะอบรม เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการ เป็นต้น นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณาไปปฏิบัติงานและต้องออกจากการเป็นนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาโดยปริยาย

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรมเตรียมความพร้อม

v ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา(COOP 01-02) ที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากอาจารย์

           ประสานงานสหกิจฯ ประจำภาควิชาของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยแนบมาพร้อมใบ Transcript

           และรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป ที่สำนักสหกิจศึกษา  โดยต้องยื่นใบสมัครล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา

v ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสมัครเข้าอบรมเตรียมความพร้อมที่ภาควิชา

v ลงทะเบียนวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

v เข้าอบรมเตรียมความพร้อม ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ  

          โดยสำนักสหกิจศึกษาจะแจ้งตารางเตรียมความพร้อมไปยังภาควิชาก่อนอบรมฯ 1 – 2 สัปดาห์

v ยื่นแบบพิจารณาสถานประกอบการของภาควิชา” เพื่อขอให้สำนักสหกิจศึกษาออกจดหมายขอความ

          อนุเคราะห์ในการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไปเสนอต่อสถานประกอบการที่นักศึกษามีความจำนงจะไป

          ปฏิบัติงานฯ ในภาคการศึกษาถัดไป

v นำใบตอบรับจากสถานประกอบการมายื่นที่สำนักสหกิจศึกษา หลังจากนั้นทางสำนักสหกิจศึกษาจะนัดให้

          มารับจดหมายส่งตัวนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เพื่อนักศึกษานำไปยื่นต่อสถานประกอบการ

          ก่อนหรือในวันเริ่มปฏิบัติงาน

 

ระเบียบการเข้าอบรมเตรียมความพร้อม

v แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

นักศึกษาชายจะต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบดังนี้

      1. ทรงผม นักศึกษาชายจะต้องตัดผมรองทรงสุภาพ ไม่ทำสีผมที่ไม่สุภาพ

      2. สวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมสีขาวกลมแบน

      3. กางเกงต้องเป็นกางเกงผ้า สีดำ หรือสีกรมท่า ห้ามใส่กางเกงยีนส์

      4. เข็มขัดจะต้องเป็นหัวมหาวิทยาลัยเท่านั้น

      5. สวมใส่เนคไทของมหาวิทยาลัย

      6. สวมใส่รองเท้าคัทชูสีดำหรือสีกรมท่า เท่านั้น

นักศึกษาหญิงจะต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบดังนี้

      1. ทรงผม แบบสุภาพ ไม่ทำสีผมที่ไม่สุภาพ

      2. เสื้อนักศึกษาสีขาว มีขนาดเหมาะสมกับตัว

      3. กระโปรงสีดำ ยาวเพียงเข่า ไม่สั้นหรือรัดเกินไป

      4. เข็มขัดจะต้องเป็นหัวมหาวิทยาลัยเท่านั้น

      5. ติดเข็มเครื่องหมายตราประจำมหาวิทยาลัย

      6. ติดกระดุมเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย

      7. สวมใส่รองเท้าคัทชู (รองเท้าหุ้มส้น) สีดำหรือสีกรมท่าเท่านั้น

 

v เตรียมความพร้อมทั้งหมด 12 ครั้ง คะแนนเต็ม 240 คะแนน ประกอบด้วย

      –  คะแนนทดสอบความรู้จากการฟังบรรยายจากวิทยากร               60      คะแนน

–  คะแนนทดสอบความรู้ความเข้าใจสหกิจศึกษา                          60      คะแนน

      –  คะแนนเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมในชั้น (12 ครั้ง x 5 คะแนน)     60      คะแนน

      –  คะแนนการแต่งกาย (12 ครั้ง x 5 คะแนน)                                 60      คะแนน

                                                                                                      240      คะแนน

* ต่ำกว่า 80%  ไม่มีสิทธิ์ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

* กรณีแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน ครั้งละ 5 คะแนน

* นักศึกษาที่มาเข้าสายเกิน 30 นาที จะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน

 

v นักศึกษามีสิทธิ์ขาดการอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง มิฉะนั้นทางสำนักสหกิจศึกษา จะคัดชื่อออก 

v นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในเรื่องการตรงต่อเวลา และการเคารพอาจารย์ผู้สอน

 

นักศึกษาสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 และ 13.0016.30 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9 สำนักสหกิจศึกษา

โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5153  หรือ  02-868-6856

ช่องทาง Facebook / สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *