ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
loader

0036170
2018-01-21

กิจกรรมออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 การเตรียมตัวไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

v นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการตรงตามวันที่กำหนดเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมจดหมาย

           ส่งตัวนักศึกษา เพื่อยื่นต่อสถานประกอบการ

v เมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) คอย

           ให้การดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา นักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน  เชื่อฟัง และให้ความเคารพ

           พนักงานที่ปรึกษา เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน  นักศึกษานั้น

           เป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องลงเวลาเข้า-ออกงานทุกวันและให้พักงานที่ปรึกษา

           ลงนามรับรอง

v ระหว่างนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำภาควิชา ไป

          นิเทศงานไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง  เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

          ของสหกิจศึกษา และเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติ

          งาน  ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหาด้านการปรับตัวของนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง

 

กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน

นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารให้แก่โครงการฯ ในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1

v แบบแจ้งยืนยันการรายงานตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา (COOP 04-02)

v แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (COOP 04-03)

v แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา (COOP 04-04)

สัปดาห์ที่ 2

v แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (COOP 04-05)

สัปดาห์ที่ 3

v แบบแจ้งโครงร่างรายงาน การปฏิบัติงาน (COOP 04-06) หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถ

      จัดส่งเอกสารได้ตามกำหนดเวลา จะต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทันที

v นักศึกษาต้องส่งรายงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเสร็จสิ้นการ

      ปฏิบัติงาน

 

กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

v เข้ารับการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

v นำเสนอผลงานหรือโครงงานต่อหน้าคณะกรรมการ อันประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา กรรมการ

           กลาง พนักงานที่ปรึกษา

v ส่งรายงานวิชาการสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์  ที่แก้ไขถูกต้องตามคำแนะนำของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  

           และบทความทางวิชาการ ซึ่งสรุปจากรายงานฯ เพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และสำนักสหกิจศึกษา

v จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์งานที่นักศึกษาได้ปฏิบัติ

 


 

 

 

รายชื่อสถานประกอบการที่รับปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รายชื่อสถานประกอบการ เว็บไซต์สถานประกอบการ
City Power Co., Ltd. http://www.citypower.co.th/
Electricity Generating Authority of Thailand http://www.egat.co.th/
Force Crane Co., Ltd. http://www.forcecrane.com/
Siamtack Co., Ltd. http://www.siamtack.co.th/
Mitarun Industries Co., Ltd. http://www.mitarun.com/
Sammitr Motors Manufacturing Public Co., Ltd. http://www.sammitr.com/
Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. http://www.kobelco-thailand.com/
Automotive Engineering Bureau http://www.aeb.in.th/
True Corporation Public Co., Ltd. http://www2.truecorp.co.th/
Chyanun Supply Co., Ltd. http://www.inverter.co.th/
Marjinal Co., Ltd. http://www.marjinal.co.th/
United Steel Work Co., Ltd. http://www.unitedsteelwork.com/
C.P.Land Public Co., Ltd. http://www.cpland.co.th/
Hino Motors Manuafacturing(Thailand) Ltd.  http://www.hinomanufacturing.co.th/
F.M.G. Industry Co., Ltd. http://www.fmg-crb.com/
Thai Yazaki Electric Wire Co., Ltd. http://www.thaiyazaki-electricwire.co.th/
J J Kraiding Co., Ltd. http://www.xn--12cmba5d6dg4jua7ise.com/
Sirieakluck Industry Co., Ltd. http://sirieakluck.co.th/
Chai Manus Body Co., Ltd. http://www.cmb-truck.com/
FASCO Motors(Thailand) Ltd. http://www.fascomotors.co.th/
Dhipaya Insurance Public Co., Ltd. http://www.dhipaya.co.th/
Mahidol University  https://www.mahidol.ac.th
Siriwat Corporation (1976) Co., Ltd. http://www.siriwat1976.com/
Prompt Techno Service Co., Ltd. http://www.prompt1992.com/
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. http://www.itd.co.th/
Chan Wanich Security Printing Co., Ltd. http://www.chanwanich.com/
De​partment of Lands http://nam.dol.go.th/print/Pages/default.aspx
Royal Paper Forms Co., Ltd. http://www.royalpaperforms.com/
The Excise Department https://www.excise.go.th
L.P.N. Development Public Co., Ltd. http://www.lpn.co.th/
Sammitr Green Power Co., Ltd. http://www.sammitrgreenpower.com/
W.D. Civil Engineer and Building Co., Ltd. http://wdcivil.com/
Well Graded Engineering Co., Ltd http://www.well-graded.com/
Ritta Co., Ltd. http://www.ritta.co.th/
SQE Construction Co., Ltd. http://www.apthai.com/group-structure/
Land and Houses Public Co., Ltd. http://www.lh.co.th/
Airports of Thailand Public Co., Ltd. http://airportthai.co.th/
Thai Rung Union Car Public Co., Ltd. http://www.thairung.co.th/
PTT Tank Terminal Co., Ltd. http://www.ptttank.com/
Jones Lang LaSalle Management Co., Ltd. http://www.jll.co.th/
Century21 Property Aims Co., Ltd. http://www.century21propertyaims.com/
Naval Dockyard Department http://www.dockyard.navy.mi.th/
Thai Health Promotion Foundation http://www.thaihealth.or.th/
MKP-Autopart Co., Ltd. http://www.mkp-autopart.com/
Tokai Eastern Rubber (Thailand) Ltd. http://factory.rayongz.com/30977/
Sue Industrial Co., Ltd. http://www.yasaki.co.th/
Power Partners Co., Ltd. http://www.go2cad.com/iPhone/contact.html
Kiosqueto Co., Ltd. http://www.kiosqueto.com/
V.B. Engine Impex Co., Ltd. http://www.vbengine.com/
The Revenue Department http://www.rd.go.th/
Kamol Bavorn Auditing Office Co., Ltd. http://www.kmbvaudit.com/
Amarin Television Co., Ltd. http://www.amarintv.com/
Kasemrad Hospital http://www.kasemrad.co.th/
Kamol Narong Accounting and Law Co., Ltd. http://www.kmnraccount.com/
Global Medical (Thailand) Co., Ltd. http://www.gmtcosmetic.com/
Provincial Electricity Authority https://www.pea.co.th
Phyathai2 Hospital http://www.phyathai.com/
Bumrungrad Hospital https://www.bumrungrad.com
Dulyakij Accounting Office Co., Ltd. http://www.dulyakij.com/
Ratchthani Leasing Public Co., Ltd. http://www.ratchthani.com/
N2S Solutions Co., Ltd. http://www.n2s-solutions.com/
Ladkrabang Cargo Control Customs Bureau http://ladkrabang.customs.go.th/
Bangkok Naval Base http://www.bkkbase.navy.mi.th/
Naval Finance Department http://www.finance.navy.mi.th/
NYC Management Co., Ltd. http://www.nycthailand.com/
Siriraj Hospital  http://www.siphhospital.com/
Thanasiri Group Public Co., Ltd. http://www.thanasiri.com/
Firstnet Accounting Co., Ltd. http://firstnetacc.com/
Quadell Printing Co., Ltd. http://www.quadel.co.th/
Soneva (Thailand) Co., Ltd. http://www.soneva.com/
Taniya Co., Ltd. http://www.thaniyagroup.com/
Rungruang Accounting and Lawyer Co., Ltd. http://www.rracc.com/
Witcorp Products Co., Ltd. http://www.witcorp.co.th/
Asia Biomass Co., Ltd. http://www.asiabiomass.com/
S. C. Accounting and Business Consultant Co., Ltd. http://www.scaccounting1995.com/
Business Online Public Co., Ltd. https://www.bol.co.th/
Sethakis Accounting Co., Ltd. http://www.skacta.com/
Phetkasem2 Hospital  http://www.petkasem2hospital.com/
Best T.J. Group Co., Ltd. http://www.btj-group.com/
Government Savings Bank http://www.gsb.or.th/
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) http://www.baac.or.th/
Landco Sport & Musical Co.,Ltd http://www.landco-sportland.com/
Toyota Metropolitan Co., Ltd. http://www.toyotametro.co.th/
MCOT Public Co., Ltd. http://www.mcot.net/
Narong Accounting Office Co., Ltd. http://www.narongaccounting.co.th/
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education http://www.ops.moe.go.th/
Sime Darby Mazda (Thailand) Co., Ltd. http://www.simedarbymazda.com/
General Comtech Co., Ltd. http://www.generalcomtech.com/
Krung Thai Bank Public Co., Ltd. http://www.ktb.co.th/
Tip Auto Technic Co., Ltd. http://www.tipauto.co.th/
The ONE Enterprise Co., Ltd. http://www.gmmgrammy.com/
The Mall Group Co., Ltd. http://www.themall.co.th/
T.A.P. Sammiti Polysack Co., Ltd. http://www.tapsammiti.com/
CP All Public Co., Ltd. http://www.cpall.co.th/
DHL Express International (Thailand) Ltd. http://www.dhl.co.th/
Poonpan Nakhonchaisri Co., Ltd. http://poonpunart.com/
Muller Mechanic Co., Ltd. http://www.muller.co.th/
Central Pattana Public Co., Ltd. http://cpn-th.listedcompany.com/
Toyota K. Motors Toyota's Dealer Co., Ltd. http://www.kmotors.co.th/
Pisan Home Co., Ltd. http://www.banpisan.com/
Seang Ngarm Group (2535) Co., Ltd. http://www.sng2535.com/
Bangkok Center SDO Co., Ltd. http://www.bkcsdo.com/
Multi - Store (Thailand) Co., Ltd. http://www.multistore.co.th/
Zulex (Thailand) Co., Ltd. http://www.zulex.co.th/
Thai Nam Poly Pack Co., Ltd. http://www.thainam.co.th/
Cosmeplus Co., Ltd. http://www.cosme-plus.com/
Mida Assets Public Co., Ltd. http://www.midaassets.com/
AGC Flat Glass Public Co., Ltd. https://www.agc-flatglass.co.th/
Kwangpaisal Food Product Co., Ltd. http://www.pumpuibrand.com/
In Metal (Thailand) Co., Ltd. http://www.inmetal.co.th/
Jintana Intertrade Co., Ltd. http://www.jintana.com/
Thong Thai Textile Co., Ltd. http://www.thongthaitextile.com/
Sang Thai Shipping Co., Ltd.  http://www.sangthai.co.th/
Zubbsteel Co., Ltd. http://www.zubbsteel.com/
Yan Wal Yun Co., Ltd. http://www.deksomboon.com/
Hi-Tech Apparel Co., Ltd. http://www.hi-group.com/
Petroplus Energy Co., Ltd. http://www.petroplusenergy.com/
Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co., Ltd. http://www.choheng.com/
PSM Bearing Co.,Ltd. https://psmbearing.wixsite.com/psmbearing
Port Authority of Thailand http://www.port.co.th/
Nok Airlines Public Co., Ltd. http://www.nokair.com/
Thai Ha Public Co., Ltd. http://www.kasetbrand.com/
Inter Ink Technics Co., Ltd. http://www.pantavanij.com/
Kaiser Biz Co., Ltd. http://www.kaiserbiz.com/
Government Savings Bank http://www.gsb.or.th/
WorldLease Co., Ltd. http://www.worldlease.co.th/
Asia Hotel  http://www.asiahotel.co.th/
TOT Public Co., Ltd. http://www.tot.co.th/
Srisup Transport Co., Ltd. http://www.dxplace.com/
The Line Trading Co., Ltd. http://greenhouse.in.th/
Inter Ink Technics Co., Ltd. http://www.pantavanij.com/
Metropolitan Electricity Authority http://www.mea.or.th/
AIA Co., Ltd. https://www.aia.co.th
Tourism Authority of Thailand http://thai.tourismthailand.org/
Aim Thai Fruit Co., Ltd. http://aimthaifruit.com/
Siam Ed-Taro Limited Partnership http://siamedtaro.com/
Narai Hotel http://www.naraihotel.co.th/
Bureau Veritas (Thailand) Ltd. http://www.bureauveritas.co.th/
Furama-Unico Silom Co., Ltd. http://www.furama.com/
Thanachart Bank Public Co., Ltd. http://www.thanachart.co.th/
Deestone Co., Ltd. http://www.deestone.com/
Freight Links Express (Thailand) Co., Ltd. http://www.fleth.co.th/
Bank of China http://www.bankofchina.com/th/th/
Dusit Thani Hotel http://www.dusit.com/dusitthani/bangkok/th/
Thai Airways International Public Co., Ltd. http://www.thaiairways.com/
Next Step Co., Ltd. http://www.nextsteptv.com/
Century Park Hotel http://www.centuryparkhotel.com/
Glory M Co., Ltd. http://www.glory-m.com/
Novotel Hotel http://www.novotelbkk.com/
Thai Smile Airways Co., Ltd. http://www.thaismileair.com/
CAT Telecom Public Co., Ltd. http://www.cattelecom.com/
Stream I.T. Consulting Ltd. http://www.stream.co.th/
Jindasiam Packaging Co., Ltd. http://www.siampackaging.co.th/

รายชื่อบริษัทร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยสยาม

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดร.สมพร สืบถวิลกุล
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุณวลัยภรณ์  เทพสง่า
บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  จำกัด คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง
บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด นายสมนึก  เกาะน้ำใส
บริษัท มุลเลอร์  แมคคานิค จำกัด คุณภูษิตา  สุขพัฒนเดชา
บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด นายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล
บริษัท พีพีออนไทม์ นายชาลี  ศิลารักษ์ 
บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด นายสมชาย กิติภรณ์ 
บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด นายชัยธร  สัตตบรรณศุข
บริษัท พี เจ ดีไซน์ จำกัด นายรัฐพงษ์  วสิฏฐิตานนท์
บริษัท สำนักงานสอบบัญชีศิริมงคล จำกัด นายทำนุ  ธรรมมงคล
บริษัท ดีโทเทิล โซลูชั่น จำกัด นายพรศักดิ์  เขียวขำ
บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด นายจิระพล ชูช่วย
บริษัท รอยัลเปเปอร์ฟอร์ม จำกัด นายสมชาย เอกประไพ 
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มไทยยานยนตร์ กรุ๊ป นายชวชาต เตพละกุล
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คุณสุกิจ  อุทินทุ
บริษัท  พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด คุณภูมินทร์   ลีตระกูล
บริษัท  พันธุ์ทิพย์ พาร์ค จำกัด คุณชัยพฤกษ์   มีทรัพย์
บริษัท  ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์  จำกัด คุณพินิตย์  พิภพโชติพัฒน์
บริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา  จำกัด (มหาชน) คุณปราโมทย์   เพ็ชรรุ่ง
ซุปเปอร์มาเก็ตกล้วยไม้  แอร์ออร์คิดส์ คุณไชยพันธุ์   คุ้มวิเชียร
บริษัท ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด คุณโสภิตา   แก้วไพฑูรย์
บริษัท  สุพรีม พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด คุณชรัมภ์    บำรุงสุข
บริษัท  เคล็กเพิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุรพรรษ์  เพ็ญจำรัส
บริษัท  เอ็ม เอส แฟคทอรี่  จำกัด คุณวนิดา   เกิดกัลป์
โรงแรมเลอเมอริเดียน  กรุงเทพฯ คุณเรวดี  ลิ่มกังวาฬมงคล
สมาคมเดอะบอสส์ คุณพูลศรี  จงแสงทอง
บริษัท  อากาเป้  คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด คุณธนพร  เดชปัญญา
บริษัท เอส เอ็ม กราฟฟิค เซ็นเตอร์ จำกัด  นายทรงสิทธิ์  หอวิจิตร
ASIADRIVE COMPANY LIMITED นายชัชวาล  กริตโยธิน
โรงแรมเลอเมอริเดียนเขาหลักบีชสปาแอนด์รีสอร์ท คุณโชติณัฎฐ์  จาริภักดิ์
บริษัท Western Digital (Thailand) Co.,Ltd. คุณสมนึก  วิรุฬห์พงศ์ 
สายการบินนกแอร์ คุณจิรัซย์  เหรียญชัยวานิช 
บริษัท ดีล์ทแฮล์ม  แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัด คุณบุษกร  สุรรัตน์  
กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด  Mr.Jack Min Intanate 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  คุณวิวัฒน์ บุญเจริญ 
บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จำกัด  คุณจุมภฏ    วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
บริษัท ออล ลิงค์ไลน์ จำกัด คุณอภินันท์  รุ่งเจริญสุขศรี
บริษัท ดาราวีดีโอ จำกัด  คุณเสาวลักษณ์ ทับทิมโต
โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ คุณสาธิต  โชติวัฒนตระกูล
กลุ่มวังขนาย นายธิป  โรจนกิจ
โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท คุณสถาพร พัฒนะโชติกุล
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด  คุณเกียรติพงศ์  น้อยใจบุญ
บริษัท ทีเคเอส สยามเพรส  แมเนจเมนท์  จำกัด คุณภาคภูมิ  ภูอุดม
บริษัท ไทยคาร์ ดอทคอม จำกัด คุณฐิติวุฒิ  พงษ์พานิช 
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  คุณณรงค์   ทำประโยชน์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  บางแค คุณศรีสง่า  จันทน์หอมไกล
กลุ่มบริษัทบัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น 
บริษัท เอเพ็ค  พลาสติกส์ จำกัด  คุณสกล อรุณภิรมย์
บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด นายวิชาญ  พิมพ์ประโพธ  
ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพฯ คุณปณาลี  ใจเย็น
บริษัท โกร์วอัพ  พับบลิก รีเลชั่น จำกัด คุณวินิจจัย  ชลานุเคราะห์ 

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม

คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

v มีสถานะเทียบเท่าชั้นปีที่ 3 หรือ 4

v มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาก่อนสมัครเข้าโครงการไม่น้อยกว่า 2.00

v สอบผ่านรายวิชาที่ภาควิชากำหนดเป็นวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษา

v มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา

v มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี

 

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการสหกิจ ศึกษาจะจัดให้มีการอบรมนักศึกษาในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อที่จะอบรม เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการ เป็นต้น นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณาไปปฏิบัติงานและต้องออกจากการเป็นนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาโดยปริยาย

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรมเตรียมความพร้อม

v ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา(COOP 01-02) ที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากอาจารย์

           ประสานงานสหกิจฯ ประจำภาควิชาของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยแนบมาพร้อมใบ Transcript

           และรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป ที่สำนักสหกิจศึกษา  โดยต้องยื่นใบสมัครล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา

v ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสมัครเข้าอบรมเตรียมความพร้อมที่ภาควิชา

v ลงทะเบียนวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

v เข้าอบรมเตรียมความพร้อม ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ  

          โดยสำนักสหกิจศึกษาจะแจ้งตารางเตรียมความพร้อมไปยังภาควิชาก่อนอบรมฯ 1 - 2 สัปดาห์

v ยื่นแบบพิจารณาสถานประกอบการของภาควิชา” เพื่อขอให้สำนักสหกิจศึกษาออกจดหมายขอความ

          อนุเคราะห์ในการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไปเสนอต่อสถานประกอบการที่นักศึกษามีความจำนงจะไป

          ปฏิบัติงานฯ ในภาคการศึกษาถัดไป

v นำใบตอบรับจากสถานประกอบการมายื่นที่สำนักสหกิจศึกษา หลังจากนั้นทางสำนักสหกิจศึกษาจะนัดให้

          มารับจดหมายส่งตัวนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เพื่อนักศึกษานำไปยื่นต่อสถานประกอบการ

          ก่อนหรือในวันเริ่มปฏิบัติงาน

 

ระเบียบการเข้าอบรมเตรียมความพร้อม

v แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

นักศึกษาชายจะต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบดังนี้

      1. ทรงผม นักศึกษาชายจะต้องตัดผมรองทรงสุภาพ ไม่ทำสีผมที่ไม่สุภาพ

      2. สวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมสีขาวกลมแบน

      3. กางเกงต้องเป็นกางเกงผ้า สีดำ หรือสีกรมท่า ห้ามใส่กางเกงยีนส์

      4. เข็มขัดจะต้องเป็นหัวมหาวิทยาลัยเท่านั้น

      5. สวมใส่เนคไทของมหาวิทยาลัย

      6. สวมใส่รองเท้าคัทชูสีดำหรือสีกรมท่า เท่านั้น

นักศึกษาหญิงจะต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบดังนี้

      1. ทรงผม แบบสุภาพ ไม่ทำสีผมที่ไม่สุภาพ

      2. เสื้อนักศึกษาสีขาว มีขนาดเหมาะสมกับตัว

      3. กระโปรงสีดำ ยาวเพียงเข่า ไม่สั้นหรือรัดเกินไป

      4. เข็มขัดจะต้องเป็นหัวมหาวิทยาลัยเท่านั้น

      5. ติดเข็มเครื่องหมายตราประจำมหาวิทยาลัย

      6. ติดกระดุมเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย

      7. สวมใส่รองเท้าคัทชู (รองเท้าหุ้มส้น) สีดำหรือสีกรมท่าเท่านั้น

 

v เตรียมความพร้อมทั้งหมด 12 ครั้ง คะแนนเต็ม 240 คะแนน ประกอบด้วย

      -  คะแนนทดสอบความรู้จากการฟังบรรยายจากวิทยากร               60      คะแนน

-  คะแนนทดสอบความรู้ความเข้าใจสหกิจศึกษา                          60      คะแนน

      -  คะแนนเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมในชั้น (12 ครั้ง x 5 คะแนน)     60      คะแนน

      -  คะแนนการแต่งกาย (12 ครั้ง x 5 คะแนน)                                 60      คะแนน

                                                                                                      240      คะแนน

* ต่ำกว่า 80%  ไม่มีสิทธิ์ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

* กรณีแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน ครั้งละ 5 คะแนน

* นักศึกษาที่มาเข้าสายเกิน 30 นาที จะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน

 

v นักศึกษามีสิทธิ์ขาดการอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง มิฉะนั้นทางสำนักสหกิจศึกษา จะคัดชื่อออก 

v นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในเรื่องการตรงต่อเวลา และการเคารพอาจารย์ผู้สอน

 

 

นักศึกษาสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 และ 13.0016.30 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9 สำนักสหกิจศึกษา

โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5153  หรือ  02-868-6856

ช่องทาง Facebook / สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม