ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

0122533
2019-01-17

รู้จักสหกิจศึกษา

  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560 16:08
  • ฮิต: 1267

 

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 

จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน เป็นการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  มหาวิทยาลัยสยามจึงจัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาตั้งแต่ภาคการ ศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา

 

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการจัดการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในห้อง เรียนเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำเอาทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดแรงานต้องการมากยิ่งขึ้น สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่า ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่ายคือ สถานประกอบการ นักศึกษา และ สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ กระบวนการของสหกิจศึกษา ยังก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการโดยผ่านนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ดังนั้น นักศึกษาสหกิจจึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย