Black Ribbon

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
loader

0011672
2017-09-21

โครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาพบสถานประกอบการ >>

              27 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาพบสถานประกอบการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษาแบบยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม