ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

0122516
2019-01-17

MOU กับบริษัท SVOA ด้านสหกิจศึกษาและการจ้างงาน >>

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษากับคุณ แจ็ค มินทร์ อินธเนศ ประธานบริษัทสหวิทยา SVOA และบริษัทในเครือ 9 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือจัดการศึกษา ในลักษณะการบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Education) ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามในรูปแบบสหกิจศึกษา การฝึกงาน ตลอดจนการจ้างงานในระยะยาว และการจ้างงานพิเศษ ในระยะสั้น 

ในการนี้ทางบริษัทได้ตกลงรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวนรวม 120 ตำแหน่ง เพื่อเข้าร่วมทำงานและฝึกงานกับบริษัทในเครือ 9 แห่ง โดยเริ่มตั้งแต่ภาคฤดูร้อน รวมทั้งมีโครงการวิจัยเชิงสำรวจในด้านการเงินธนาคารและเศรษฐกิจ อันเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน