ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

0122497
2019-01-17

ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 และ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 >>

              5 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education - WACE) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference) ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

              6 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีฯ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8  ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่