ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

0122513
2019-01-17

โครงการอบรม “Innovation to the Active Learning” >>

        5 มิถุนายน 2558 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเรื่อง “Innovation to the Active Learning” ที่สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม

       โดยวัตถุประสงค์เนื่องด้วยโลกปัจจุบันมีการหมุนอย่างรวดเร็ว ในแต่ละวันมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาปรับใช้ในเรื่องต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกับเรื่องสหกิจศึกษา ซึ่งหากนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคตต่อไป