ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

0122513
2019-01-17

งานวันสหกิจศึกษา ม.สยาม >>

  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าวเปิดงานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 2556 เเละให้การต้อนรับ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ที่ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ทิศทางสหกิจไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

         เเละพิธีมอบโล่ห์สถานประกอบการดีเด่น เเละมอบเกียรติบัตรอาจารย์นิเทศดีเด่น พนักงานพี่เลี้ยงดีเด่นเเละโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น (นักศึกษา) เเละ มีพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ จำนวน 13 บริษัท ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม