ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

0122533
2019-01-17

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 >>

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย จัดงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556” ซึ่งได้มีการคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติและระดับเครือข่ายในประเภทต่างๆ สำหรับรางวัลสถานศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งพิจารณาจากการเตรียมความพร้อมสู่ระดับนานาชาติ ทั้งด้านพัฒนาทักษะขีดความสามารถด้านอาชีพ ความพร้อมในการประกอบอาชีพ ความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือโครงงานของนักศึกษา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร